Skip to main content

Burgers aan het woord

Speerpunt 12

Samen wil mensen verbinden in plaats van ze te verdelen. En dus willen we dat het stadsbestuur ook in een permanente dialoog gaat met de inwoners van Poperinge. Dit kan op verschillende manieren.

Door regelmatig grote bevragingen te organiseren. Door bij nieuwe projecten vanaf de eerste schets de buurt te betrekken. Door op discussie-avonden te onderbouwen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. En daar hoeft het niet bij te blijven. We zijn ook voorstander van dorps- en wijkbudgetten waarover inwoners zelf mogen beslissen waar het geld aan besteed wordt.

Blog

We worden met zijn allen mondiger, daar kunnen we niet omheen. Dat is, voor alle duidelijkheid, geen negatieve vaststelling. Het publiek debat kan alleen maar welvaren met meer meningen, als die tenminste op een correcte manier geuit worden.

Tegenover overheden is die mening verkondigen echter heel wat moeilijker. Allerlei officiële procedures en bureaucratische regeltjes zorgen er vaak voor dat iemand met een mening, idee, opmerking of bezwaar moeilijk terecht kan bij het stadsbestuur of stadsdiensten.

En eerlijk is eerlijk: dit kan eigenlijk niet. De voorbije jaren werden al eerste stappen gezet, denk aan de bewonersplatformen in de deelgemeenten, of de informatieavonden in het centrum. Maar voor Samen is dit niet genoeg.

Er moeten consultatiemomenten komen van zodra de eerste plannen gemaakt worden voor nieuwe projecten. Dus niet wachten tot de vergunningen aangevraagd worden, maar bij de opmaak van de plannen verdienen buurtbewoners en belanghebbenden al inspraak.

Natuurlijk zijn niet alle bezwaren of opmerkingen gegrond, maar zoals we hier wel vaker zeggen:"Mensjn klapn mensjn".

Ook nadat vergunningen aangevraagd worden of plannen getekend zijn is inspraak belangrijk. Dit kan ons inziens perfect door vergaderingen te organiseren waarop genomen beslissingen bediscussieerd worden. Want laat ons wel wezen, veel bezwaren, ongenoegens en opmerkingen verdwijnen nogal vaak als er uitgelegd wordt waarom een bepaalde beslissing genomen werd.

Daar hoeft het echter niet te stoppen. Het concept van dorps- en wijkbudgetten komt de laatste jaren steeds meer overgewaaid uit Nederland. Zo zijn er gemeenten die subsidies tot € 2.500 geven aan buurten met goede ideeën. Denk maar aan een wijk die een stukje braakliggende grond wil omtoveren tot gemeenschappelijke buurttuin of ontmoetingsplaats.

Maar je kan zelfs nog verder gaan: zo werden er eerder in steden als Gent en Kortrijk burgerbegrotingen opgestart. Het concept varieert van stad tot stad, maar het principe is heel eenvoudig: elk jaar wordt er een deel van het investeringsbudget vrijgelaten voor voorstellen vanuit de bevolking. Het beschikbare budget kan dan verdeeld worden over de verschillende projecten die ingediend worden door de Poperingenaars.

Veel uitdagingen en prikkelende ideeën dus. Heb je er zelf ook? Laat ze ons dan zeker weten!