Skip to main content

Programma

gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018


Samen

 • verenigt het beste van de socialisten – rechtvaardigheid, eerlijkheid en herverdeling
 • met het beste van de liberalen – de drang naar autonomie, vrijheid en creativiteit
 • we voegen daar zelf nog iets aan toe: de verantwoordelijkheidszin voor onze planeet

Dit alles in een open geeststelde een nieuwe progressieve agenda voor Poperinge op.

Een agenda gebaseerd op het DNA van Samen: innovatief, origineel en verfrissend. Een tikje rebels ook, en met het nodige zelfvertrouwen.

Een warm
sociaal beleid

We bestrijden armoede

Armoede - en kinderarmoede in het bijzonder - blijft één van de grote problemen van onze maatschappij. Een welvaartsstaat als de onze kan zich geen toenemende armoede veroorloven. De strijd tegen armoede moet hoe dan ook hoog op de lokale agenda.

Achterstelling en ongelijke kansen worden jammer genoeg van generatie op generatie overgedragen. Ongelijkheid en armoede beginnen in de wieg en zelfs al in de baarmoeder. Wij staan voor nultolerantie vanaf de geboorte tot aan het overlijden, maar verzetten ons tegen het culpabiliseren van mensen in armoede. Armoedebestrijding is een verhaal van kansen grijpen, maar ook van kansen geven. Het is onze strijd om iedereen en in het bijzonder kinderen zo snel mogelijk uit de armoedespiraal te halen. We hebben de plicht om sociale vooruitgang te stimuleren en om alle talenten te benutten.

Als Samen kiezen wij voor een progressief, universeel sociaal beleid: universeel want voor alle inwoners van onze gemeente bedoeld, maar ook progressief, want met een versterkte aandacht en inspanning voor hen in de meest precaire omstandigheden.

Armoedebestrijding is niet het werk van één persoon, maar kan enkel effectief zijn als het als een rode draad door het volledige gemeentebeleid loopt. We zetten een gemeente-breed armoedeplan op dat alle beleidsdomeinen overstijgt en waarbij alle actoren betrokken zijn. We voorzien voldoende middelen om dit plan te realiseren. We houden het eigen beleid constant kritisch tegen het licht. Samen met de lokale partners en waar mogelijk wetenschappers, evalueren we alle armoede-acties naar hun effectiviteit en sturen bij waar nodig.

Snelle detectie

Vanuit het OCMW zetten we in op de snelle erkenning van het armoedeprobleem bij een
gezin of alleenstaande. We zoeken actief naar manieren op dit proactief in kaart te brengen.

Onze voorstellen:

 1. We werken samen met Kind & Gezin, scholen, welzijnsorganisaties, sportclubs, het verenigingsleven, ervaringsdeskundigen etc. om signalen van armoede snel op te pikken.
 2. We stellen in overleg met al deze partners een actieplan op.
 3. We organiseren een structureel overleg met alle betrokken partners zodat problemen snel besproken worden. We zorgen ook voor regelmatige interactie met de doelgroep.
 4. Met behulp van lokale armoede-indicatoren, zetten we gerichte acties op die onderzoeken welke de noden van de meest kwetsbaren zijn. Een eerste stap is het inventariseren van al onze beschikbare lokale gegevens over (kinder-)armoede. We houden een vinger aan de pols, en reageren snel op nieuwe tendensen.
 5. We maken een sociale foto van onze gemeente door het opsporen van verdoken armoede. Het OCMW heeft in samenwerking met de andere gemeentelijke diensten (onderwijs, wijkagenten…) een unieke rol in het opsporen van stille of verdoken armoede.
 6. We gaan bij elke nieuwe baby in onze gemeente langs met een babybox of geboortepremie, op deze manier ontmoeten we elk gezin persoonlijk.
 7. We organiseren sensibiliseringscampagnes binnen de gemeente.
 8. We besteden veel aandacht aan preventie, ook op het vlak van schuldhulpverlening.
 9. We waarderen de inzet van vrijwilligers binnen organisaties zoals De Wervel. We onderzoeken hoe we nauwer met deze organisaties kunnen samenwerken zodat dat mensen die op hen een beroep doen, door het OCMW ook voor andere problematieken geholpen worden.
 10. We integreren de aanpak van kinderarmoede binnen de werking van het Huis van het Kind, en zorgen ook voor een intense samenwerking met het onderwijs. We voeren een onderwijscheque in.
 11. Het Buurthuis op de Bellewijk wordt verder uitgebouwd tot een warm en veilig nest voor kinderen uit de buurt. We zijn bereid om ook op andere plaatsen een buurtwerking uit te bouwen naar het voorbeeld van het Buurtsalon in Roesbrugge. De atlas van de kansarme buurten is hierbij ons kompas.

Betere opname van rechten


Het opnemen van alle rechten kan een belangrijke stap zijn in de strijd tegen armoede. Het informeren en begeleiden, zodat men deze rechten claimt, is dan ook een belangrijke taak voor het OCMW.

Onze voorstellen:

 1. Het OCMW doet proactief een check-up van sociale rechten.
 2. We zorgen ervoor dat rechten en tegemoetkomingen automatisch worden toegekend. We hebben hier bijzondere aandacht voor het gebruik van de Uit-pas door MIA’s (mensen in armoede).
 3. We bieden juridische ondersteuning aan mensen in precaire situaties.

Aanklampend beleid


Eens het probleem gedetecteerd, zetten we als Samen in op een aanklampend beleid waarbij we een aanpak op maat van het gezin of individu uitstippelen.


Onze voorstellen:

 1. We zetten brugfiguren in zodat de kloof tussen individu/gezin en beleid kleiner wordt.
 2. Werk en activering met een billijke vergoeding zijn een cruciale hefboom in de strijd tegen armoede. Het OCMW vervult maximaal haar rol inzake begeleiding naar tewerkstelling en creëert zo een fast-track naar werk.
 3. Het OCMW stelt een geïndividualiseerd traject op waarbij op basis van de individuele noden concrete acties worden voorgesteld, zoals het halen van een rijbewijs, het volgen van een extra opleiding, het regelen van kinderopvang...

Sociale tarieven


Onze gemeente zet in op het voorzien van sociale tarieven voor een brede waaier aan basisvoorzieningen, zodat de levenskost niet ten koste van de levenskwaliteit gaat.


Onze voorstellen:

 1. We garanderen sociale tarieven voor nutsvoorzieningen.
 2. We onderzoeken de haalbaarheid om een sociale kruidenier te openen.
 3. We zorgen in alle scholen voor een goedkope en gezonde maaltijd.
 4. We versterken de werking van spel-o-theek en ruilwinkel De Rupse. Hier kan gratis educatief speelgoed uitgeleend worden, en is er een ruilwinkel voor kledij en kindergerief. Ouders met een laag inkomen kunnen hier winkelen aan een sociaal tarief. We integreren deze werking in het Huis van het Kind, met een ontmoetingsruimte waar kansarme ouders terecht kunnen voor deskundig opvoedingsadvies, of voor informele ontmoetingen met andere ouders. Ze kunnen er ook terecht bij een dokter of verpleegkundige, een logopediste, een diëtiste, een arbeidsbemiddelaar of een juridisch adviseur.
 5. We versterken en promoten de Uitpas voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Met die kortingskaart kunnen ze deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten aan een voordeeltarief zonder te stigmatiseren.
 6. We openen een Rap op Stap kantoor in het Sociaal Huis om ook vakantieparticipatie voor mensen in armoede mogelijk te maken.

Schuldbemiddeling


Schulden stapelen zich vaak op. We helpen mensen om beter om te gaan met hun beschikbare budget en schulden weg te werken door schuldhulpverlening via het OCMW.

Onze voorstellen:

 1. We zorgen voor een standaarduitnodiging voor schuldbemiddeling bij alle achterstallige betalingen aan het lokale bestuur.
 2. Door binnen de gemeente met het principe van ‘eenheid van schuld binnen de gemeentediensten’ te werken, vermijden we dat door verschillende parallel lopende procedures de schulden tegenover de gemeente oplopen.
 3. We verbieden het inzetten van incassobureaus door de gemeente.
 4. We pakken de wachtlijsten voor schuldhulpverlening aan. Zo organiseren we in het OCMW infosessies over de mogelijkheden van schuldhulpverlening door het OCMW en geven de deelnemers meteen ook praktische informatie mee.
 5. We werven indien nodig extra schuldhulpbemiddelaars aan zodat elk dossier schuldhulpverlening op de meest kwalitatieve manier kan gebeuren.

Maatschappelijke participatie van kansengroepen

Armoede bestrijden stopt niet bij het wegwerken van financiële drempels. Het werk zal integendeel pas af zijn als we elke inwoner van Poperinge op een volwaardige manier kunnen laten participeren aan de lokale samenleving.

Onze voorstellen:

 1. Activeringsbeleid uitwerken.
 2. Vrijwilligerswerk voor kwetsbare doelgroepen.
 3. Nood aan zinvolle dagbestedingsplaats in Poperinge (voor diegenen die niet in staat zijn om te werken, vrijwilligerswerk …).
 4. Investeren in projecten, sociale economie en wijk-werken (de volledige participatieladder).
 5. Investeren in lokale diensteneconomie Poperinge (ons eigen lokaal tewerkstellingsproject): zelf als werkgever het goede voorbeeld geven (en MIA’s in dienst nemen).

 

WE MAKEN poperinge gezonder

Gezondheid, daar liggen bijna 2 op 3 Poperingenaars wakker van. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, matig gebruik van alcohol, … Mensen maken bewust of onbewust keuzes die hun gezondheid beïnvloeden. Ook hun leefomgeving is een bekommernis én terecht. De vraag naar meer groene ruimtes, minder luchtverontreiniging, een stressvrije omgeving, een gezonder aanbod van eten en drank in scholen was nog nooit zo groot.

Samen wil in nauwe samenwerking met het volledige Vlaamse preventielandschap werk maken van een kerngezonde leefomgeving en gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Tegen 2025 willen we van Poperinge een Gezondere Gemeente maken. Elke inwoner, bezoeker en medewerker moet kunnen opgroeien, wonen, werken, spelen in een gezonde leefomgeving waarin er meer sociale samenhang is en meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen weggelegd zijn.

In onze Gezonde Gemeente werken we tussen 2019 en 2025 nog beter aan nog meer gezondheid voor iedereen. We richten ons niet alleen naar onze inwoners, maar ook naar onze bezoekers en werknemers. We stimuleren gezonde keuzes in een gezonde omgeving. Dit doen we samen met al onze diensten, burgers en organisaties op ons grondgebied. Als Gezonde Gemeente besteden we bijzondere aandacht aan de meest kwetsbaren en verbinden we lokale thema’s en noden aan bovenlokale ontwikkelingen zoals het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Hiermee boeken we driemaal winst… lokaal, Vlaams en internationaal.

zorg- en welzijnsvoorzieningen besteden aandacht aan preventie


Zorg, welzijn en nazorg zijn de sterke pijlers van een integraal lokaal sociaal beleid, maar ook preventie speelt een cruciale rol. Elke gemeente kan het verschil maken door de bestaande zorg- en welzijnsvoorzieningen en -diensten aan te moedigen om meer oog te hebben voor preventie in hun reguliere werking. Ze kunnen risico’s en/of problemen tijdig detecteren en erger voorkomen via zorg en begeleiding. De uitdaging bestaat erin om alle preventie- en gezondheidsinitiatieven breed toegankelijk te maken en de samenwerking tussen gemeente, OCMW, zorgverstrekkers en welzijnsdiensten te bevorderen.

Onze voorstellen:

 1. We engageren ons om mee te werken aan verschillende Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dikke darmkanker en baarmoederhalskanker en zetten hierrond (inter-) gemeentelijk campagnes op.
 2. We zetten in op Vlaamse campagnes zoals de Vaccinatieweek, Werelddag tegen tabak, Tournée Minerale, Week van de Geestelijke Gezondheid of Week van de Valpreventie.
 3. We betrekken ook andere beleidsorganen zoals de sportdienst, cultuurdienst, milieudienst, enz. die baat hebben bij een betere kennis en dus deskundigheidsbevordering inzake preventieve gezondheid en (gezondheids-)ongelijkheid.
 4. We voorzien een laagdrempelig onthaal waar burgers sneller een antwoord vinden op vragen over gezond leven en gezondheidsproblemen (o.a. verslaving, materiële bekommernissen, geldproblemen), makkelijker kennismaken met het (boven)lokale aanbod van preventieve zorg- en welzijnsdiensten en gerichter worden doorverwezen. Een telefonisch of digitaal contactpunt verlaagt de drempel en vergroot de bereikbaarheid.
 5. We voorzien op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk informatieblad een rubriek met daarin meer informatie over de Druglijn, Tele- Onthaal, de Zelfmoordlijn, de Holebifoon, de Kinderen- en Jongerentelefoon, het Antigifcentrum, enz.
 6. We roepen onze buurgemeenten op om deel te nemen aan het project Bewegen op Verwijzen (BOV) en zetten zo met gepersonaliseerd advies kwetsbare groepen aan tot een meer gezonde levensstijl.
 7. We sensibiliseren kwetsbare (groot)ouders proactief via de Huizen van het Kind om een gezonde en actieve leefstijl aan te houden tijdens alle leeftijdsfasen van hun (klein)kinderen.
 8. We richten een lokale gezondheids- en welzijnsraad op met burgers en professionals. Zo is het mogelijk om lokale gezondheidsnoden en behoeften snel te detecteren en er effectief op in te spelen.
 9. We organiseren periodiek lokaal overleg met alle professionele zorgverstrekkers (huisartsen, paramedici...), zorg- en welzijnsdiensten. Meer samenwerking en afstemming zijn noodzakelijk voor een samenhangend lokaal sociaal beleid met aandacht voor gezondheid.
 10. We zetten gezondheidsprojecten op poten in woonzorgcentra om de solidariteit tussen de verschillende generaties te versterken.
 11. We versterken de gezondheidsvaardigheden van inwoners met zorgnoden zodat ze meer zelfstandig en bewuster gezonde keuzes kunnen maken.
 12. We versterken de deskundigheid van de sociale dienst om naast financiële en materiële noden ook meer aandacht te hebben voor preventieve gezondheid in de maatschappelijke dienstverlening.
 13. We gaan proactief en aanklampend op zoek naar gevallen van onderbescherming om ze te verhelpen. Rechten worden in de mate van het mogelijk zo veel mogelijk automatisch toegekend.
 14. We ijveren voor een blijvend aanbod ambulancediensten, in het bijzonder voor de deelgemeenten.

gezonde wijken

We onderschatten de kracht van gedreven burgers niet. Ze zetten hun schouders onder initiatieven om wijken en buurten levendig en aantrekkelijk te maken voor al wie er woont, speelt en werkt. Een dynamiek die Samen wil koesteren. Daarom stimuleren en organiseren we laagdrempelige wijkactiviteiten, waardoor we ook de sociale, mentale en fysieke gezondheid van de buurtbewoners beïnvloeden. Resultaat? Meer solidariteit, meer veiligheid en een meer leefbare gemeente.

Onze voorstellen:

 1. We brengen de knelpunten en ontwikkelkansen in kaart om van elke wijk een gezonde wijk te maken. Daarbij is het essentieel om de buurtbewoners nauw te betrekken.
 2. We organiseren in de lokale ontmoetingscentra infosessies en vormingen rond gezond leven en ziektepreventie. Mogelijke thema’s zijn: gezond ouder worden, geestelijke gezondheidsbevordering, gezond koken, rookstopondersteuning, bevolkingsonderzoeken, alcohol- en drugpreventie, valpreventie, …
 3. We besteden bij de opstart van een wijkgerichte werking voldoende aandacht aan kinderopvang (buiten, voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en -werking) en vrije tijd (sport, jeugdwerk, cultuur, …)
 4. We stimuleren professionals en vrijwilligers om elkaar aan te vullen en van elkaar te leren om acties te ondernemen die de gezondheid bevorderen, bv. door in de kinderopvang een beleid te voeren met aandacht voor gezonde dranken en tussendoortjes, beweging, sociale cohesie, ...
 5. We overtuigen scholen om na de schooluren hun speelplaats en sport- en andere infrastructuur open te stellen voor de buurt zodat nabije actieve vrijetijdsbesteding voor iedereen mogelijk wordt.
 6. We voorzien specifieke budgetten die onafhankelijk door de wijk of buurt zelf aangesproken kunnen worden om het sociale weefsel te versterken en de zin voor lokaal initiatief aan te wakkeren.
 7. We onderzoeken ook in tijden van e-government welke gemeentelijke diensten en andere services opnieuw op wijkniveau aangeboden kunnen worden om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.
We zorgen voor betaalbaar wonen

Wonen moet betaalbaar zijn of worden voor iedereen. Iedereen heeft recht op een betaalbare eigen stek, of je nu huurt of koopt, veel of weinig verdient. Toch wordt het huren of kopen van een goede én betaalbare woning voor velen alsmaar moeilijker. Samen laat niemand aan zijn/haar lot over. We houden rekening met ieders draagkracht, om iedereen te geven waar zij of hij recht op heeft: een comfortabele, goede en betaalbare woning.

De noden in kaart

Een sterk lokaal woonbeleid start met een goede kennis van de lokale noden en het aanbod. Op basis van de gemeentelijke cijfers qua inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd etc. wordt een woonplan opgesteld.

Onze voorstellen:

 1. We gaan na of het aanbod aan woontypes en (sociale) voorzieningen aansluit bij het profiel en de uiteenlopende noden van de diverse generaties in de gemeente. Op basis van die informatie zorgen we voor een ruim en divers aanbod aan woningen, alternatieve woonvormen, diensten en voorzieningen die anticiperen op veranderingen op psychisch, sociaal en fysiek vlak en op wijzigende gezinssituaties.
 2. De Habito-woonwinkel blijft het lokaal aanspreekpunt voor informatie, advies en begeleiding rond premies, wonen, woningaanpassingen, (ver)bouwen, energie, de Vlaamse wooncode en andere vormen van ondersteuning. Inwoners moeten hier op een efficiënte en toegankelijke manier terecht kunnen met al hun vragen omtrent hun woning. De informatie die hierdoor verzameld wordt inzake vragen en noden, versterkt vervolgens de beleidsontwikkeling.

Sociale huisvesting

Sociale huisvesting is één van de voornaamste hefbomen voor een sterk lokaal sociaal woonbeleid. Als Samen blijven wij hierop inzetten en versterken we zelfs de inspanningen.

Onze voorstellen:

 1. Wij willen het recht op wonen voor iedereen garanderen ongeacht sociale status, fysieke kenmerken of afkomst. Daarom stimuleren en ondersteunen we de werking van het sociaal verhuurkantoor Woonsleutel en ijveren we voor een stedelijk marktverhuurkantoor. Door hun bemiddelende rol tussen huurders en verhuurders spelen zij een cruciale rol. Zij staan garant voor de betaling van de huur en zorgen ervoor dat de laagste inkomens met de hoogste nood sneller geholpen worden bij het vinden van een kwaliteitsvolle woning.
 2. We drijven de inspanningen om sociale huurwoningen en appartementen te bouwen verder op. We mikken op 9% sociale huurwoningen. We zorgen hierbij voor een goede spreiding over de diverse woonkernen, evenwel vanuit het oogpunt van de sociale huurder.
 3. We zorgen voor een voldoende gevarieerd aanbod inzake sociale huisvesting, zodat woningen aangepast zijn aan het leven of de gezinssituatie van de huurders.
 4. We integreren het woningpatrimonium van het OCMW maximaal binnen het sociale huurbesluit.
 5. De renovatie van het Weeuwhof beschouwen we als een prioritair dossier.

Strijd tegen leegstand en verkrotting


We voerden de voorbije jaren een streng en consequent beleid inzake leegstand en verkrotting. We gaan op de ingeslagen weg verder.

Onze voorstellen:

 1. We moedigen eigenaars aan om ongeschikte of onbewoonbare woningen te renoveren door middel van premies.
 2. We bestrijden verkrotting en leegstand met gemeentelijke belastingen, zoals de belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen. Het rendement investeren we in het woonbudget van de gemeente.
 3. Het stadsbestuur kent een lange traditie als ontwikkelaar van bouwrijpe percelen. We onderzoeken of we ook een rollend pandenfonds kunnen opzetten, waarbij leegstaande panden worden opgekocht, gerenoveerd en opnieuw doorverkocht of verhuurd.

Kwaliteitsvol wonen

Als stadsbestuur zetten we ook in op kwaliteitsvol wonen als hoeksteen van een kwaliteitsvol leven.


Onze voorstellen:

 1. De meeste ouderen willen het liefst thuis ouder worden. Wanneer hun mobiliteit echter vermindert, blijkt hun huis vaak niet aangepast aan deze nieuwe situatie. Daarom moedigen we inwoners tijdig aan tot het toegankelijk maken van hun woning, onder andere via informatie, premies en diensten die ouderen begeleiden bij het laten uitvoeren van kleine en grote aanpassingen die hun woonkwaliteit kunnen verbeteren.
 2. Indien huurwoningen niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, dan informeren we huurders en verhuurders over de procedure. Als de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt, helpen we de huurders bij hun herhuisvesting. Hierbij maken we gebruik van een netwerk van organisaties die huurders kunnen begeleiden en ondersteunen, zoals het OCMW, het CAW, een buurthuis of de Huurdersbond.
 3. We onderzoeken hoe we het best de herhuisvestingskosten bij de eigenaar recupereren, welke mogelijkheden er zijn om transitwoningen te bouwen voor dergelijke situaties en of het aangewezen is om via het lokaal toewijzingsreglement voorrang te verlenen aan mensen die geherhuisvest worden.
 4. We streven ernaar dat alle huurwoningen binnen de gemeente over een kwaliteitslabel beschikken.
 5. We richten een rollend renovatiefonds op dat zich in de eerste plaats richt tot de doelgroepen met de hoogste nood, zodat die door middel van subsidieretentie grotere innovatiebudgetten ter beschikking kunnen krijgen. Bij de verkoop van de woning vloeien deze middelen terug naar het fonds en kunnen ze opnieuw ingezet worden.

Nieuwe woonvormen


Om wonen in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen betaalbaar te houden, zetten we ook lokaal in op nieuwe woonvormen.

Onze voorstellen:

 1. We engageren een gemeentelijke expert of bouwmeester die adviseert bij nieuwe projecten.
 2. We onderzoeken het draagvlak voor nieuwe woonvormen binnen de gemeente.
 3. We ondersteunen actief co-housingprojecten door bewonersgroepen samen te brengen en hen te ondersteunen in het voorbereidende proces.
 4. We ontwikkelen binnen het sociale woningpatrimonium nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen en co-housing.

Een strategie tegen dak- en thuisloosheid

Ook het OCMW van Poperinge wordt in toenemende mate geconfronteerd met de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Een warme samenleving zorgt er voor dat ook wie door tegenslag getroffen wordt, een kwalitatief dak boven het hoofd heeft.

Onze voorstellen:

 1. Het OCWM neemt een voortrekkersrol om binnen de Westhoek een regionale strategie uit te werken.
 2. We versterken de capaciteit van het OCMW om aan preventieve woonbegeleiding te doen, dit in nauwe samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren.
 3. We investeren in doorgangswoningen, zowel kwantitatief als kwalitatief.
We creëren ruimte voor ontmoetingen

Actief samenleven vraagt plaatsen waar mensen kunnen samenkomen. Het inrichten van de
publieke ruimte en het ondersteunen van het sociaal leven, dienen voor Samen dan ook een
duidelijk doel: het creëren van ruimte voor ontmoetingen.

Gedeelde publieke ruimte

Bij de herinrichting van de publieke ruimte kijkt Samen niet enkel naar de schoonheid of het prijskaartje. De herinrichting moet ook maximaal een doel dienen, namelijk een plaats creëren waar inwoners ongeacht hun afkomst of leeftijd elkaar ontmoeten.

Onze voorstellen:

 1. Bij de realisatie van het Vroonhofproject besteden we maximaal aandacht aan voldoende open en groene ruimte.
 2. Het stationsplein wordt heraangelegd als een multifunctioneel plein. Bij voorkeur zoeken we samen met de NMBS een alternatieve parking achter het station. Ook een voldoende grote en veilige kiss and drive zone is een belangrijk aandachtspunt.
 3. De publieke groenzones in de woonwijken worden ingericht als kwalitatieve ontspanningsruimte voor zowel senioren als gezinnen met kinderen (speelplein, petanquebaan, sportveldjes, …).
 4. We voorzien voldoende banken in de publieke ruimte, zodat mensen met elkaar kunnen praten.
 5. Via sociale economie maken we standaard gevelbanken die inwoners aan een voordelig tarief kunnen kopen zodat ze met de buren op de stoep kunnen praten.
 6. We bouwen in elke buurt een speelelement voor kinderen. Meer in het algemeen richten we in de hele publieke ruimte kindvriendelijke en speelse plekken in, met genoeg variatie. We helpen speelterreinen, scholen, sportinfrastructuur, speelbossen, jeugdlokalen, het jeugdhuis en jongerencafés aantrekkelijk te maken, die inspelen op de behoeften van onze kinderen en jongeren.
 7. Met scholen maken we afspraken om de infrastructuur maximaal ter beschikking te stellen van de buurt.
 8. We voorzien voldoende publieke toiletten met een bijzondere aandacht voor toegankelijkheid. We rusten openbare toiletten uit met een luiertafel en zorgen ervoor dat deze babyvriendelijke toiletten zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk zijn.
 9. We brengen de fysieke toegankelijkheid van de publieke ruimte en van openbare gebouwen in kaart. Waar nodig verbeteren we ze.
 10. We organiseren jaarlijks een speelstraat-zondag, vergelijkbaar met de jaarlijkse autoloze zondag.
 11. We ondersteunen de tijdelijke inrichting van straten voor buurtfeesten.
 12. We voorzien voldoende borstvoedingsvriendelijke plaatsen.
 13. We zetten in op trage wegen. Dat zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Het gaat om buurtwegen, openbare jaagpaden, voetwegen en kerkwegels.
 14. We maken een prioriteit van landschapszorg. Bij bouwvergunningen in het buitengebied verplichten we een landschapsbedrijfsplan op te nemen in de stedenbouwkundige vergunning en een waarborg te storten, die vrijgegeven wordt na realisatie van dat plan.

Een sociaal weefsel dat verbindt

Naast fysieke ruimte, is er ook nood aan redenen waarom mensen samenkomen. Al te vaak blijft men in de eigen sociale kringen hangen. Samen wil actief ontmoetingen tussen mensen organiseren door middel van een bloeiend en divers lokaal sociaal weefsel.

Onze voorstellen:

 1. We stimuleren het lokaal verenigingsleven tot zeer diverse activiteiten met een gemengd doelpubliek, door middel van organisatorische ondersteuning of financiële steun.
 2. We stimuleren het lokale verenigingsleven tot brede rekrutering buiten de eigen vaste cirkel door middel van financiële steun of het aanbieden van de gemeentelijke informatiekanalen.
 3. We zetten in op sport en cultuur als verbindende factoren waarbij we zoveel mogelijk samen sporten proberen te promoten.
 4. Als gemeente ondersteunen we bottom-up-initiatieven die diverse doelgroepen willen samenbrengen.
 5. We programmeren een cultureel aanbod dat verschillende doelgroepen aanspreekt.
 6. We organiseren activiteiten die steeds tot doel hebben verschillende doelgroepen samen te brengen.
 7. We hebben oog voor toegankelijkheid voor personen met een handicap bij alles wat we als gemeente organiseren aan activiteiten.
 8. We hebben oog voor de betaalbaarheid in alles wat wij als gemeente organiseren aan activiteiten.
 9. We passen een ‘diversiteitstoets’ toe op alles wat we als gemeente organiseren, zodoende dat er voldoende rekening wordt gehouden met de interesses en behoeften van alle inwoners van de stad ongeacht gender, leeftijd, handicap of etnisch-culturele achtergrond.
 10. We stimuleren wijk- en buurtfeesten. Organisatoren kunnen rekenen op ondersteuning door het gemeentebestuur.
 11. We ontwikkelen een label voor toegankelijke panden en zaken als beloning voor wie zich inzet op dit vlak.
 12. Horecazaken die hun zaak toegankelijker willen maken voor personen met een handicap krijgen hiervoor een premie.
 13. We leggen enkele vaste feestelijkheden per jaar vast, waarop de hele gemeente welkom is: een nieuwjaarsreceptie, een lente- of zomerfeest, of een multidivers event met aandacht voor alle inwoners in onze gemeente.
 14. We stimuleren sociaal contact tussen personen met en zonder handicap. We betrekken personen met een handicap, jong en oud, bij de vrijetijdsactiviteiten van lokale verenigingen. We geven extra subsidies aan verenigingen die inspanningen doen om personen met een handicap bij hun activiteiten te betrekken en stellen hen de nodige infrastructuur ter beschikking.
 15. We stimuleren ook interculturele ontmoetingen: in het jeugdwerk, in het sociaal-cultureel volwassenenwerk, in de sport, in de kunsten en het welzijnswerk. We verlagen de drempels van bestaande organisaties en vergroten de deelname van etnisch-culturele groepen, ook in bestuursorganen.

Een sterke buurtwerking


Een buurt-, wijk- of dorpswerking vormt een hoeksteen in het versterken van het sociaal weefsel in de gemeente. We voorzien dan ook middelen voor een sterke buurtwerking en we bouwen aan gemeenschappelijke buurtvoorzieningen in de publieke ruimte en ondersteunen buurtprojecten.

Onze voorstellen:

 1. Buurtwerkers gaan van huis tot huis. Dat biedt vooral mensen in (kans)armoede en ouderen een luisterend oor.
 2. In buurten of wijken waar extra aandacht voor de leefbaarheid nodig is, zetten we wijk- of buurtmanagers in. Een wijk- of buurtmanager organiseert de samenwerking met alle betrokkenen rond bepaalde problemen. Hij of zij vormt een schakel tussen de bewoners en het gemeentebestuur, de politie en andere maatschappelijke organisaties, houdt de vinger aan de pols wat de leefbaarheid van de buurt betreft en kan bemiddelen bij conflicten. En een wijk- of buurtmanager heeft ook een belangrijke rol bij het wegwijs maken van nieuwe bewoners.
 3. Nieuwkomers in de buurt krijgen een peter/meter of buddy.
 4. In de zomer organiseren we aperitiefmomenten op pleintjes of in parkjes.
 5. We bieden elke straat in de winter een vat met strooizout.
 6. We bevorderen autodelen. Op een centrale plaats kan iedereen, na inschrijving, een auto oppikken en weer terugbrengen voor de volgende gebruiker.
 7. We stellen voldoende publieke barbecuestellen ter beschikking.
 8. We helpen bewoners met ideeën voor de verbetering van hun buurt. Het kan gaan om een cultureel, sociaal, informatief of fysiek initiatief, dat steun krijgt van flink wat buurtbewoners en het buurtleven ten goede komt. We steunen deze initiatieven met advies, technische hulp, transport en, indien mogelijk, met subsidies.
 9. We stimuleren ruilnetwerken, zoals L.E.T.S. In een ruilnetwerk of lokale ruilkring wisselen mensen op vrijwillige basis spullen, tijd, diensten en kennis uit. Dat kan gaan van het plakken van een fietsband tot internetlessen of een boek dat je kan missen. Een eenvoudig en handig systeem van eenheden fungeert als munteenheid.
 10. We gebruiken ook alternatieve munten om bewoners te stimuleren in hun zorg voor elkaar, voor de buurt en het milieu. Voor bepaalde activiteiten, zoals de straat vegen, zwerfvuil ruimen of een buurttuin aanleggen of onderhouden, belonen we buurtbewoners met deze alternatieve munten. Daarmee kunnen ze terecht bij lokale handelaars, in de bioscoop, op de bus of tram, of ze kunnen ze bijvoorbeeld inruilen voor gratis vuilzakken.
Een gemeente voor jongeren


Een gemeente die oog heeft voor haar jeugd is een gemeente die leeft. We zetten als Samen in op een creatief en gedurfd jeugdbeleid met een bijzondere aandacht voor ontspanning en inspraak.

Mogelijke initiatieven:

 1. We bouwen een Huis van het Kind uit waarin we alle diensten rond kind- en jeugdbeleid bundelen.
 2. We investeren in een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor jongeren.
 3. We bouwen en onderhouden toegankelijke speelpleinen of skateparken.
 4. Een graffitimuur is een uitlaatklep voor jong creatief talent.
 5. We ondersteunen een divers jeugdwerkaanbod, met onder meer jeugdbewegingen, jeugdateliers en speelpleinwerking.
 6. Samen met jongeren organiseren we goedkoop, of zelfs gratis, toegankelijke grote en aantrekkelijke evenementen.
 7. We bieden stockeerruimte aan voor spel- en sportmateriaal.
 8. Een voldoende groot en divers vrijetijdsaanbod is nodig tijdens schoolvakanties. Daarom versterken we de werking van Popsjot.
 9. Jongerenontmoetingsplekken laten jongeren zichzelf zijn. Jongeren ontmoeten elkaar nu eenmaal in de publieke De buurt onthaalt dit sociaal contact niet altijd met open armen. We maken werk van een positief beleid voor rondhangende jongeren. De Jeugddienst speelt hierin een rol, maar kunnen niet zonder politie, preventiedienst of welzijnsdienst, en uiteraard de jongeren zelf. We creëren plekken waar jongeren kunnen rondhangen, op openbare pleinen en/of in hun straat. We doen dat niet alleen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten.
 10. We maken echte inspraak van kinderen mogelijk met een bevraging van kinderen, in hun taal en in hun buurt. We stellen vragen over thema’s die hen nauw aan het hart liggen en houden aansluitend een ‘kindergemeenteraad’ over de resultaten.
 11. Een kinderavondfeest doet de kleinsten zich een avondje groot voelen.
 12. De aanstelling van security voor jeugdfuiven is duur. Een fuifbegeleidingsteam – een groep jonge vrijwilligers die de organisatie van fuiven mee voorbereidt – kan dat opvangen. Het geeft de organisatoren concrete tips, zoals hoe de entree en de vestiaire het best te organiseren, hoe met bonnetjes te werken, enzovoort. Op de avond zelf houden ze mee een oogje in het zeil. Het is belangrijk dat deze jonge vrijwilligers opleidingen krijgen en kunnen rekenen op professionele ondersteuning vanuit een jeugdcentrum. Als het nodig is, steunen we extra beveiliging met subsidie.
 13. Een positief fuifbeleid is niet repressief en is meer dan een gedoogbeleid: het ondersteunt organisatoren en het voortbestaan van fuiven. We behandelen alle organisatoren en feestgangers gelijk en geven hen inspraak. We voorzien één aanspreekpunt voor alle praktische zaken die bij het organiseren van een fuif komen kijken, en ondersteunen de organisatoren met ‘fuifkoffers’.
 14. We lossen het probleem met de lockers in JOC De Kouter op.
 15. Een speelbus kan worden opengeklapt tot speelpodium. Deze speelbus gaat regelmatig langs in buurten waar veel kinderen wonen, of waar maatschappelijk kwetsbare kinderen wonen. Het is een heel laagdrempelige manier om kinderen in hun spelen te stimuleren. We creëren ‘speelweefsel’: plekken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren en die we met elkaar verbinden. Speelterreinen, scholen, sportinfrastructuur, speelbossen, jeugdlokalen, het jeugdhuis en jongerencafés zijn voorbeelden.
 16. We investeren in en ondersteunen de jeugdwerking in hun inzet om onze samenleving zo veel mogelijk te weerspiegelen.
 17. We ondersteunen jeugdverenigingen op verschillende manieren:
  • We dringen het vandalisme aan jeugdlokalen terug.
  • We maken de jeugdwerklokalen brandveilig en energiezuiniger en staan de
   verenigingen bij met gericht advies, na een bezoek ter plaatse door een
   gemeenteambtenaar of energiesnoeier.
  • Binnen de jeugdraad gaan we na op welke manier we het subsidiereglement voor jeugdverenigingen eenvoudiger kunnen maken. We schrijven dat reglement samen met het jeugdwerk en de jongeren in onze gemeente.
  • Naast een jaarlijkse subsidiëring, blijven we openstaan voor dialoog wanneer zich specifieke problemen aandienen.
  • Ieder kind of jongere voelt zich geroepen om in het jeugdwerk te stappen. Het is daarom van belang dat er zeker binnen de jeugdsector voldoende ruimte blijft voor experimenten en vernieuwing.
 18. We bouwen de jeugdraad uit als een ontmoetings- en reflectieruimte voor en over jongeren.
 19. Financiële steun is welkom voor het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen, voor alarminstallaties, kampvervoer, enzovoort.
 20. We besteden extra aandacht aan kinderen en jongeren die moeilijker aansluiting vinden met de samenleving. We waarborgen en verhogen het welzijn van kinderen en jongeren, ook als er geen acute problemen zijn. En we hebben oog voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben of die opgroeien in een moeilijke thuissituatie:
 • We werken samen met buurtwerkingen of organisaties voor maatschappelijk kwetsbare jeugd (WMKJ’s).
 • We nemen nieuwe initiatieven om precies deze kinderen te betrekken.
 • Jeugdwelzijnsoverleg brengt alle partners aan tafel die lokaal met dit thema bezig zijn. Dit kan gaan om het OCMW, CAW, JAC, CLB’s, welzijns- en preventiedienst, Fedasil of de bijzondere jeugdzorg.
 • We stellen speelkoffers ter beschikking van verenigingen die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken. Een samenwerking met (jeugd)welzijnsorganisaties kan maatschappelijk kwetsbare kinderen naar de speelpleinwerking leiden. We brengen een huisbezoek aan de meest kwetsbare gezinnen en gezinnen die moeilijk de weg vinden naar de jeugddienst, zoals anderstalige gezinnen. Ook tijdens de speelpleinwerking blijven we in contact met de welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld als een kind het wat moeilijker heeft. In overleg met de (jeugd)welzijnsorganisaties houden we de drempel voor deelname aan de speelpleinwerking zo laag mogelijk: een eenvoudig inschrijfsysteem, busvervoer, een vorming voor monitoren voor de begeleiding van kwetsbare kinderen, en lage deelnamekosten.
 1. We gaan voluit voor inspraak van jongeren:
 • Elk jaar nodigen we alle jongeren van 18 uit op het gemeentehuis voor een ontmoeting met de burgemeester en met een rolmodel. We zoeken in elke gemeente naar manieren om de inspraak van jongeren te vergroten.
 • We betrekken jongeren actief bij het uitwerken van het jeugdbeleid
 1. We zorgen ervoor dat we ook in onze publicaties en campagnes aandacht besteden aan een diverse beeldvorming. Brochures over ouderschap bevatten ook foto’s van allochtone koppels en van holebikoppels met kinderen. In folders van de jeugddienst zijn koppels van hetzelfde geslacht te zien, naast hetero-koppels.
 2. Met fuifbegeleidingsteams houden we uitgaan veilig. Samen gelooft in de kracht van jongeren om hun steentje bij te dragen, zodat uitgaan leuk blijft. Een fuifbegeleidingsteam is een groep jonge vrijwilligers die de organisatie van fuiven mee voorbereiden. Ze geven de organisatoren concrete tips, zoals hoe de entree en de vestiaire het best te organiseren, hoe met bonnetjes te werken, enzovoort. Op de avond zelf houden ze mee een oogje in het zeil. Het is belangrijk dat deze jonge vrijwilligers opleidingen krijgen en kunnen rekenen op professionele ondersteuning vanuit een jeugdcentrum.
 3. We gaan geweld, pesterijen en overlast aan de schoolpoort tegen. Bij de start en het einde van de schooldag houdt de politie of de stadswacht een oogje in het zeil. Een veilige gemeenschap maak je samen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de veiligheid in de gemeente en in de buurt.
 4. We beginnen een kunstjeugdbeweging.
Een gemeente voor senioren

Zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid is de basisvoorwaarde voor een menselijk bestaan. Wie heel zijn leven heeft bijgedragen tot de samenleving, elk op zijn of haar manier en met de eigen mogelijkheden, verdient een comfortabele en stimulerende oude dag.

Oudere mensen willen zelfstandig blijven en zelf kiezen hoe ze hun leven vorm geven. We geven hen de middelen om hun eigen leven in te richten en om deel te blijven uitmaken van ons sociaal en zelfs economisch leven. Minder mobiel zijn of een handicap hebben, is geen reden om er niet bij te horen. We passen ons aan aan elkaars situatie.


Onze voorstellen:

 1. We brengen de noden van ouderen in onze gemeente in kaart. Er zijn heel wat instrumenten beschikbaar om de noden en behoeften van ouderen te bevragen en de gemeente te screenen (ouderenbehoefteonderzoeken, de checklist leeftijdsvriendelijke gemeente, de integrale leeftijdsvriendelijke toets).
 2. Een gemeente leeftijdsvriendelijk maken vraagt om aandacht binnen elk beleidsdomein dat impact heeft op het welzijn en de maatschappelijke participatie van ouderen. We zorgen voor partnerschappen tussen de gemeente, de lokale ouderenraad, dienstverleners en middenveldorganisaties om tot duurzame, inclusieve en leeftijdsvriendelijke oplossingen te komen.
 3. We betrekken ouderen actief bij het beleid. Een doeltreffend en breed gedragen ouderenbeleid vraagt om inspraak en betrokkenheid van de ouderen zelf en voor die dialoog is een goed werkende lokale ouderenraad essentieel. We geven ouderen daarnaast ook de kans om via sociaal-culturele verenigingen, andere adviesraden, burgerinitiatieven en rechtstreekse politieke participatie ideeën en aandachtspunten naar voor te schuiven.
 4. We houden rekening met de toenemende diversiteit onder ouderen bij het uittekenen van het ouderenbeleid en proberen die verschillen een plaats te geven binnen het beleid. Ouderen zijn er van alle leeftijden en met grote verschillen qua engagementen, mogelijkheden, gezondheid, middelen, netwerk, achtergrond, cultuur, noden en voorkeuren. Die veelheid aan wensen, noden en situaties laat zich niet in enkelvoudige, kant-en-klare stellingen vatten. We onderzoeken ook hoe we in onze gemeente beter kunnen omgaan met gekleurde vergrijzing.
 5. Verenigingen spelen een belangrijke rol bij het versterken van het sociaal weefsel in de gemeente, in de sociale inclusie van ouderen, in het mee realiseren van zorgzame buurten en in het bereiken en ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie. We bieden hen de mogelijkheden en middelen zodat zij deze rol voluit kunnen spelen.
 6. We geven ouderen voldoende, duidelijke en laagdrempelige informatie en ondersteuning om zich in te zetten als vrijwilliger. We helpen kandidaat-vrijwilligers en organisaties elkaar vlot te vinden. We versterken de Nestor-werking zodat ook ouderen in het centrum hier beroep kunnen op doen.
 7. We bieden cursussen en vormingen aan op maat van ouderen en creëren zo mogelijkheden om levenslang en levensbreed te blijven leren. Levenslang leren versterkt mensen in hun persoonlijke ontplooiing, geletterdheid, zelfredzaamheid, sociale inclusie en maatschappelijke participatie, ook op latere leeftijd. Het biedt hen eveneens extra kansen op sociaal contact. Veel ouderen doen aan levenslang leren via vormingen en activiteiten bij verenigingen, dienstencentra, bibliotheken, kunstacademies,... We zorgen voor een laagdrempelige toegang en betaalbaarheid voor iedereen.
 8. Een opfrissingscursus rijvaardigheid voor senioren vergroot hun (zelf-)vertrouwen in het verkeer.
 9. We organiseren informatiesessies over pensioenen.
 10. We creëren een aanbod aan activiteiten voor actieve opa’s en oma’s en hun kleinkinderen.
 11. Een basisaanbod aan nieuwe media en informatietechnologie dringt de digitale kloof drastisch terug. We bieden basiscursussen internet en computergebruik aan. We zijn ons hierbij bewust van nieuwe evoluties die ook voor senioren nuttig kunnen zijn, zoals het gebruik van smartphones en tablets en van sociale media. Maar we verwaarlozen tegelijk de communicatie langs traditionele informatiekanalen niet. De loketfunctie en papieren informatie moeten evenwaardig aanwezig blijven.
 12. We zetten zoveel mogelijk ouderen aan tot sport en beweging. Sport en bewegingsactiviteiten vervullen een belangrijke rol op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, maar het is vooral ook een ontspannende en sociale bezigheid. Hiervoor schakelen we naast sportverenigingen ook de sociaal-culturele verenigingen, de wijkgezondheidscentra en lokale dienstencentra in. We werken bovendien aan projecten en methodieken die beweging integreren in het dagelijkse leven.
 13. We onderzoeken de holebi-vriendelijkheid van onze lokale dienstverlening aan ouderen, en verbeteren die waar nodig. Holebi-senioren stellen een beroep op dienstverlening vaak uit omdat ze vrezen weer ‘in de kast’ te moeten kruipen.
 14. We anticiperen op de kwetsbaarheid bij ouderen met een integrale, preventieve aanpak. Vroeg of laat worden ouderen geconfronteerd met diverse risicofactoren die de balans tussen hun draagkracht en draaglast uit evenwicht kunnen brengen. Het niet tijdig detecteren van kwetsbaarheid kan leiden tot een daling van de levenskwaliteit van ouderen. Inzetten op de preventie van fysieke, psychische, sociale en omgevingskwetsbaarheid is daarom cruciaal. Ook maatregelen tegen ouderenmis(be)handeling mogen daarbij niet ontbreken.
 15. We ontwikkelen buurten en wijken met een hoge ‘meegroeifactor’ door het aanbod aan woontypes en voorzieningen nauw te laten aansluiten bij het profiel en de uiteenlopende noden van ouderen en van andere generaties in de gemeente.
 16. We creëren zorgzame buurten door het versterken van initiatieven die wederzijdse steun in een straat, buurt, wijk of dorp stimuleren en sociale netwerken versterken. Indien buurtbewoners ouderen een handje helpen, kunnen ze langer thuis blijven wonen. Hoogbejaarden lijden dikwijls onder een gebrek aan sociaal contact, sociale buurtnetwerken kunnen hier een uitweg bieden.
 17. Het is nergens beter wonen dan thuis. Om daar als oudere persoon in alle comfort en met een gerust gevoel te wonen, bieden we een breed en bekend pakket van thuiszorgdiensten aan. Die diensten nemen belangrijke taken in het dagdagelijkse leven van zorgbehoevende ouderen over en komen letterlijk naar hen toe.
 18. Niet enkel de gemeente, maar ook allerlei andere organisaties, zoals ziekenfondsen en wijkgezondheidscentra, bieden thuiszorg aan. Gemeentelijke zorgkruispunten kunnen ouderen helpen in het brede aanbod hun weg te vinden naar de beste zorg op maat.
 19. We erkennen, waarderen en steunen mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen over het algemeen weinig waardering voor wat ze doen. Nochtans, zonder hun vaak grenzeloze inzet wordt de allergrootste wens van het merendeel van zorgbehoevende mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, niet gerealiseerd. We maken werk van een mantelzorgpremie, het organiseren van vormingen met psycho-educatiepakketten (bijv. ‘Dementie en nu’’), lotgenotencontacten, de uitbouw van respijtzorg,...
 20. We moedigen onze inwoners aan om tijdig de toegankelijkheid van hun woning aan te passen aan de verminderde mobiliteit en zorgbehoevendheid op hogere leeftijd, onder andere via informatie, premies en diensten die ouderen begeleiden bij het laten uitvoeren van kleine en grote woningaanpassingen.
 21. We werken aan valpreventie. De werkwinkel en de sociale dienst kunnen hiervoor samenwerken en alle 70-jarigen een bezoek brengen. We maken ook een EHBOfiche: ‘Wat doe ik wanneer mijn partner plots valt?’
 22. We investeren in mobiliteitsprojecten, zoals taxicheques, in de (gratis) bedeling van personen-alarmtoestellen, klusjesdiensten en maaltijdbedelingen.
 23. We breiden het aanbod uit van het lokaal dienstencentrum, ook naar de deelgemeenten. Dit laagdrempelig ontmoetingsinitiatief biedt mogelijkheden tot warme contacten over leeftijds- en andere grenzen heen. Het stimuleert het leren kennen van elkaars noden en schept mogelijkheden om daar op een informele manier op in te spelen. Dergelijke initiatieven vergen voldoende omkadering om goed te functioneren: onderhoud ruimtes, voorzien van catering, ontvangen van mensen, minder mobiele mensen thuis ophalen, etc. Hier liggen zeker mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers. We zorgen ook voor een goede afstemming en samenwerking met het verenigingsleven, zodat beide elkaar aanvullen ten aanzien van de ouderen in de gemeente.
 24. We bereiden ons voor op bijzondere weersomstandigheden die ouderen extra belasten, zoals uitzonderlijk warm of koud weer. We stellen een zomer- en een winterplan op. Dat garandeert onze oudere inwoners - en andere mensen die op dat vlak wat ondersteuning kunnen gebruiken - voldoende verkoeling of juist warmte.
 25. We worden een dementievriendelijke gemeente. We leiden verzorgers op, organiseren informatiesessies voor mantelzorgers, familieleden en andere geïnteresseerden, en stimuleren activiteiten voor mantelzorgers en personen met dementie. Deelname aan activiteiten vermindert het risico op een snelle opname in een voorziening.
 26. Zelfs met uitstekende thuisdiensten en woonaanpassingen zal er altijd vraag zijn naar opvang in een woonzorgcentrum. Soms wordt de zorgvraag nu eenmaal te omvangrijk en volstaan de thuiszorg en mantelzorg niet meer. We weten dat de voornaamste vraag naar deze zorgvorm van 80-plussers komt en dat deze bevolkingsgroep sterk blijft toenemen. Het aanbod aan residentiële zorg in onze gemeente is dus constant aan actualisering toe.
 27. Voor Samen heeft iedereen na een leven van lang en hard werken, recht op een betaalbare rusthuisfactuur. Wij pleiten voor een afschaffing van de onderhoudsplicht.
We helpen elk talent aan werk

Iedereen heeft recht op arbeid, recht op werk. Werk is een belangrijke hefboom om mee te tellen in onze samenleving. Jammer genoeg krijgt niet iedereen evenveel kansen. Laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden, ouderen, personen met een arbeidshandicap, mensen in armoede, enz. vallen meer en meer uit de boot. Een traject naar werk begint lokaal, dicht bij de mensen, op maat van de mensen.

Als lokale overheid kunnen we de plaatselijke werkgelegenheidsproblemen en -kansen het best inschatten. Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met alle betrokken lokale partners en in overleg met de VDAB, kan extra aandacht schenken aan inwoners die het minder makkelijk hebben.

We nemen maximaal onze regierol van de lokale arbeidsmarkt op. Als lokaal bestuur staan we immers het dichtst bij de mensen en hebben we het beste zicht op de persoons- en gezinskenmerken van haar inwoners, de sociale netwerken in wijken en buurten, het onderwijsaanbod, de behoeften aan kinderopvang, de bereikbaarheid van bedrijven en kantoren,... Daarbij bundelen we de krachten door samen met scholen, werkgevers en verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid, VDAB en sociale partners (werkgevers en vakbonden) naar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen op de lokale/regionale arbeidsmarkt.

Via de OCMW’s zijn lokale besturen de eerste en vaak de enige schakel in het traject naar werk voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Daarom helpen we onze inwoners die het wat moeilijker hebben in de juiste richting. We nemen onze rol op om te zorgen voor werk op maat van mensen i.p.v. mensen te veranderen op maat van werk. We werken actief samen met VDAB, versterken en sluiten akkoorden om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de VDAB-dienstverlening te garanderen.

Lokaal activeringsbeleid

Een eigen inkomen voor zoveel mogelijk mensen is de basis van betaalbare welvaart en welzijn. Werk geeft mensen de kans om zich beter in een gemeenschap te integreren en zichzelf te ontplooien. Werkloosheid terugdringen door kwaliteitsvolle en duurzame werkgelegenheid blijft voor Samen dan ook een prioriteit.

Onze voorstellen:

 1. We maken van de gemeente een partner van de VDAB in de zoektocht naar een job en begeleiden werkzoekenden en leefloongerechtigden.
 2. Het is onze taak om ons plaatselijk onderwijs, VDAB en vertegenwoordigers van de bedrijven uit onze stad/gemeente samen te brengen om te bekijken hoe we kunnen zorgen dat ook de plaatsen van morgen optimaal kunnen ingevuld worden.
 3. Indien nodig doen we dat samen met onze buurgemeenten. Als lokaal bestuur kennen we immer het best de lokale arbeidsmarkt en het onderwijsaanbod. We zijn aanwezig in de lokale werkwinkel en in het subregionale overleg. We gebruiken deze samenwerking om mensen een opleiding en training op de werkvloer te geven voor jobs die lokaal gemakkelijk te vinden zijn.
 4. We helpen langdurig werklozen en mensen met een leefloon op weg naar de arbeidsmarkt, op maat van hun mogelijkheden. De gemeente en het OCMW sluiten daarvoor samenwerkingsverbanden af met de VDAB en andere gespecialiseerde organisaties.
 5. We werken, samen met gespecialiseerde partners, de drempels weg die de stap naar een job in de weg staan: taalkennis, mobiliteit, kinderopvang, psychosociale of financiële problemen…
 6. We garanderen binnen onze eigen diensten een aantal werkervaringsplaatsen waar werkzoekenden die voldoen aan de criteria voor ‘werkplekleren’ onder begeleiding een tijdelijke werkervaring kunnen opdoen om zo hun kansen op de ‘reguliere’ arbeidsmarkt te vergroten.
 7. Het aandeel van senioren in onze samenleving neemt gestaag toe. En we leven met zijn allen langer. Mensen willen ook zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving en huis blijven wonen. Kleine, ondersteunende hulp, zoals poetshulp, hulp bij verplaatsingen, het doen van boodschappen, kleine klusjes om de woning aan te passen aan de behoeften van de wat minder mobiele bewoners, bediening van maaltijden in dagopvangcentra,... maken dat ook mogelijk. Tegelijk ontstaan zo mogelijkheden voor volwaardige jobs voor minder geschoolden en/of langdurig werkzoekenden. Als lokaal bestuur nemen we deze diensten op in onze eigen publieke dienstverlening. En we stimuleren de private dienstverleners in onze gemeente om hetzelfde te doen.

Sociale economie

Via sociale economie bieden we kansen aan wie via de reguliere arbeidsmarkt niet aan de bak komt. Als lokaal bestuur zetten we hier sterk op in.

Onze voorstellen:

 1. We werken aan een lokale regie van de sociale economie, met een meerjarenplanning en een duidelijke visie. We werken intensief samen met de sociale economie, binnen de eigen gemeente en met andere gemeenten.
 2. In de bestekken voor overheidsopdrachten- of aanbestedingen maken we maximaal gebruik van sociale en duurzaamheidsclausules. Op die manier weren we sociale dumping van onze openbare werven. En via sociale clausules zorgen we er ook voor dat bepaalde opdrachten of delen ervan (‘percelen’) worden voorbehouden voor werkgevers/uitvoerders die mensen die het moeilijker hebben op de klassieke arbeidsmarkt (mensen met een arbeidshandicap) tewerkstellen of die opleiding op de werkvloer voorzien voor laaggeschoolden en/of langdurig werkzoekenden.
 3. We maken dat mensen die daar klaar voor zijn, kunnen doorstromen van de sociale economie naar een reguliere job. Dat doen we door mee actief jobs te creëren op de reguliere arbeidsmarkt en bruggen te bouwen tussen de sociale en de reguliere economie.
 4. We concentreren de sociale economie op lokale maatschappelijke noden (dit heet een lokale diensteneconomie). Denk aan klusjesdiensten, aan het onderhoud van de publieke ruimte, aan sociale restaurants, of aan kleine ingrepen die de woningen van bejaarden veiliger, comfortabeler en energievriendelijker maken.
 5. We creëren meer kansen voor eenoudergezinnen, via aangepaste tewerkstellingsinitiatieven en sociale economieprojecten. De sociale economie - waarbij beschutte en sociale werkplaatsen horen - geeft ook werk aan personen met een handicap en aan mensen met een psychosociale problematiek. We steunen deze projecten en schakelen de werkplaatsen in bij lokale overheidsopdrachten. Denk aan het onderhoud van parken, van groen, van de publieke ruimte en van sportinfrastructuur.
We gaan in het verzet tegen eenzaamheid

In een steeds individueler wordende maatschappij met zeer diverse gezins- en samenlevingsvormen en een ouder wordende bevolking, neemt het risico op vereenzaming toe. Voor Samen is de strijd tegen eenzaamheid een belangrijk speerpunt. Net als bij armoede komt het erop aan om het probleem snel te detecteren en vervolgens activiteiten en structureel contact te organiseren.

 1. We voeren een verhoogde waakzaamheid in bij het OCMW-personeel omtrent signalen van vereenzaming.
 2. We monitoren het uitblijven van bezoek aan senioren in de eigen woonzorgcentra.
 3. We stellen blokbuddy’s aan in appartementsblokken met een hoog aantal alleenstaanden. Zij brengen regelmatig een bezoek aan de alleenstaanden.
 4. We zetten in op een laagdrempelig en leeftijdsoverschrijdend aanbod inzake sociale activiteiten.
 5. We organiseren specifieke activiteiten voor alleenstaanden.
 6. We gebruiken nieuwe woonvormen om eenzaamheid tegen te gaan.
 7. We brengen bij alle 60, 70 en 80-jarigen persoonlijk een cadeautje langs voor hun verjaardag. Zo kunnen we meteen dieper ingaan op eventuele eenzaamheid.
 8. We zetten een buddyproject op voor senioren. Senioren worden gematcht aan een jong gezin, zodat de senior wat kan helpen en ondertussen contact houdt met anderen.

Duurzaam

We maken Poperinge groener

Van de natuur kunnen genieten is een basisrecht. Daarom creëren we een groene buurt, waar het aangenaam is om te wonen en die een antwoord biedt op moderne uitdagingen zoals de klimaatverandering of de uitputting van grondstoffen.

Samen voor meer groen

Om onze gemeente groener te maken moeten we allen samen aan de kar trekken. Het stadsbestuur is de voorhoede en neemt iedereen mee op sleeptouw.

Onze voorstellen:

 1. We werken nauw samen met de natuurverenigingen en ondersteunen hen voor aankoop, inrichting, ontsluiting en beheer van natuurgebieden.
 2. We stimuleren bedrijven om hun niet-bebouwde bedrijfsruimte maximaal te vergroenen.
 3. We stimuleren particulieren en bedrijven om voor biodiverse groenelementen te kiezen, met veel aandacht voor bij-vriendelijke soorten

Landelijk groen


In landelijke gemeenten wordt groen te vaak gezien als een evidentie. We schatten het groen naar waarde en streven naar een maximale waarde als publieke ruimte met meerdere functies.

Onze voorstellen:

 1. We ontwikkelen een gemeentelijk actieplan ter bescherming van specifieke fauna en flora. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor natuurwaarden in wegbermen. In samenwerking met het Regionaal Landschap en de natuurverenigingen zetten we een jaarlijkse soorteninventarisatie op. We willen inzetten op duurzaam populatieherstel via specifieke soortbeschermings-programma’s.
 2. We promoten op een actieve manier acties die burgers aanzetten om zelf inspanningen toe doen om soortbeschermingsinitiatieven op te zetten.
 3. We brengen de knelpunten voor diervriendelijke (water)wegen in kaart en stellen in overleg met de natuurbeweging een plan van aanpak op zodat er voldoende functionele verbindingen zodat dieren zich kunnen verplaatsen op zoek naar beschutting, voedsel en soortgenoten.
 4. In het buitengebied bewaken we de kwaliteit van het landschap. We ijveren voor het behoud en de versterking van kleine landschapselementen. Nieuwe bouwprojecten dienen gepaard te gaan met landschapsbedrijfsplannen met gegarandeerde realisatie. Voor projecten die net dat ietsje meer willen realiseren voorzien we financiële ondersteuning.
 5. Landbouwers die – bij voorkeur collectief – willen investeren in het ontwikkelen en onderhouden van natuurwaarden in agrarisch gebied kunnen op onze (financiële) steun rekenen.
 6. We versterken de rol van beekvalleien als natuurverwevingsgebieden. We lobbyen op een actieve manier bij de Vlaamse overheid opdat Natuurpunt Poperinge de nodige erkenningen en subsidies kan bekomen om hun aankoopbeleid verder te zetten.

Stedelijk groen

Ook in de stad zijn groen en ruimte om te ademen een basisrecht.

Onze voorstellen:

 1. Het randstedelijk groengebied De Bommelaer wordt in overleg met het Agentschap Natuur en Bos versneld aangekocht en ingericht.
 2. We creëren ‘stedelijk groenweefsel’: we verbinden bestaande en nieuwe groene plekken met voetgangers- en fietspaden. Op wijkniveau streven we naar speelnatuur waar kinderen vrij kunnen spelen en kampen bouwen.
 3. We onderhouden de openbare ruimte zonder gebruik te maken van chemische middelen.
 4. We versterken de toenemende stedelijke biodiversiteit. Op publiek domein leggen we waar mogelijk bij-vriendelijke bloemenweides aan. We ondersteunen private eigenaars die natuurlijke tuinen willen aanleggen waardoor we vele nieuwe natuurgebiedjes creëren in de stad.
 5. Inwoners kunnen een aanvraag indienen voor het creëren van een stukje gevelgroen. Medewerkers van de gemeente komen dan een kleine ruimte voorzien voor de gevel waarin de bewoners zelfgekozen planten kunnen aanbrengen.
 6. De oude begraafplaats langs de Deken De Bolaan wordt heringericht als een erfgoedpark.
 7. Bij de herinrichting van de Vroonhofsite zorgen we voor een robuuste hoeveelheid natuurlijk groen.
 8. We maken werk van een bomenplan om waar mogelijk nieuwe streekeigen bomen te planten op het openbaar domein.
We voeren een toekomstgericht energiebeleid

WE VOEREN EEN TOEKOMSTGERICHT ENERGIEBELEID

De toekomst is hernieuwbaar en betaalbaar. We halen de kracht van de natuur in huis. We produceren zo veel mogelijk lokaal uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Hierdoor winnen we aan autonomie. Daarnaast gaan we op zoek naar slimme maatregelen, zodat iedereen kan investeren in duurzame energiebronnen en we de toekomst van onze planeet niet in gevaar brengen. Veel mensen vinden een nuttige baan in de sector van de hernieuwbare energie: een transitie naar 100% hernieuwbare energie in België tegen 2050 levert al in 2030 20.000 tot 60.000 nieuwe jobs op. Voor Samen is de woning een spil in het energienet van de toekomst.

Betaalbaar en energiezuinig wonen


Voor Samen is energiezuinig wonen een basisrecht. Samen wil de energiefactuur voor iedereen verlagen met energiebesparingen. Meer en meer mensen worden ‘prosument’ en produceren zelf energie met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp die slim inspeelt op het net. Ze slaan hun energie tijdelijk op en stemmen hun gebruik af op de energieproductie. Coöperatieven produceren samen energie met een windmolen in de buurt of zonnepanelen op het dak van de school. Warmtenetten zorgen voor groene warmte voor de hele wijk. Zo bouwen we de energie van de toekomst uit: hernieuwbaar, schoon en dicht bij huis.

Door grondig te renoveren, kunnen de inwoners van onze gemeente genieten van meer comfort en tot 75% besparen op hun energiefactuur.


Onze voorstellen:

 1. We zetten in op renovatie-advies, begeleiding en informatieverstrekking.
 2. We ondersteunen/organiseren wijkrenovaties om de renovatiegolf te versnellen.
 3. We richten ons op specifieke doelgroepen (zie betaalbaar wonen).
 4. We zetten in op energieverdieping: diepgaande renovaties maximaal combineren met hernieuwbare energie-opwekking.
 5. Sensibiliserende acties blijven belangrijk, zowel voor eigenaars als voor huurders. In de eerste plaats richten we ons hierbij op rationeel energiegebruik. Als het budget het toelaat, ondersteunen we deze acties met concrete hulpinitiatieven, zoals gratis bedeelde spaarlampen of spaardouchekoppen.
 6. De distributienetbeheerders voor elektriciteit zijn verplicht een bepaald aantal energiescans uit te voeren. Ze doen hierbij een beroep op de energiesnoeiers. Voor de bewoner is deze scan helemaal gratis. We voorzien deze mogelijkheden in de eerste plaats voor doelgroepen met speciale noden, zoals bewoners met een sociaal tarief of een budgetmeter, of voor huurders. Het OCMW speelt een belangrijke rol bij het vinden van de juiste mensen.
 7. Via het Vlaams Energieagentschap zijn goedkope leningen voor energie-investeringen mogelijk. We maken deze mogelijkheden beter bekend bij onze bevolking, met een sterke informatiecampagne. We onderzoeken of we, bijvoorbeeld voor bepaalde groepen, de overblijvende rente kunnen bijpassen, zodat mensen een gratis lening kunnen krijgen om energie-investeringen te doen.
 8. We verzamelen alle relevante informatie op één plaats bv. binnen een energieloket.
 9. We maken een prioriteit van de garantie op een minimumlevering van aardgas via het OCMW.

Naar een nuluitstoot in 2050


Mogelijke initiatieven:

 1. We maken een warmtezoneringsplan op dat aangeeft in welke gebieden welke hernieuwbare warmte-oplossingen de voorkeur genieten en waar er best individuele dan wel collectieve warmteoplossingen worden uitgewerkt.
 2. Bij grootschalige nieuwe woonontwikkelingen onderzoeken we op een actieve manier de introductie van collectieve systemen.
 3. Bij nieuwbouwprojecten stimuleren we om geen fossiele brandstoffen te gebruiken. Hiervoor voeren we een warmtetoets uit om te kijken welke vormen van hernieuwbare warmte mogelijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van de LATENT-scan snel nagaan wat de meest kansrijke vormen van hernieuwbare energie zijn voor je bouwproject.
 4. De samenaankopen voor energie (elektriciteit, gas en stookolie) die we samen met de provincie of andere partners organiseren en promoten, doet de energiefactuur van duizenden gezinnen dalen. Het schaalvoordeel maakt dat mogelijk: doordat veel mensen tegelijk een contract afsluiten, zijn de energieleveranciers bereid hun prijzen te verlagen. Hetzelfde principe doet de prijs van isolatie dalen.
 5. We zetten in op aanbestedingen voor zonnepanelen op grote daken (zoals van scholen en andere gemeentelijke gebouwen), met extra stimulansen voor burgercoöperaties en kwetsbare doelgroepen.
 6. We stellen een lokaal windplan op, met een indicatie waar nieuwe windmolens haalbaar zijn. We voeren hierbij ook het ‘windrecht’ in, dat investeerders in windmolenprojecten verplicht om een belangrijk aandeel van de financiering van deze projecten open te stellen voor de eigen inwoners via een coöperatief model.

Een zuinige gemeente


Als gemeente geven we het goede voorbeeld. We investeren in energiezuinige gebouwen
en zetten projecten op om de energieverspilling binnen de gemeentevoorzieningen terug te
dringen.

Onze voorstellen:

 1. We zetten duidelijke targets voor het aandeel hernieuwbare energie die door de gemeente wordt opgewekt.
 2. We verhogen de energie-efficiëntie van overheidsgebouwen en streven naar passieve nieuwbouw.
 3. Het masterplan openbare verlichting gaat uit van de omvorming op korte termijn van alle armaturen naar led-armaturen. Uiterlijk in 2024 is deze operatie rond. Indien mogelijk kiezen we ook hier voor een coöperatief financieringsmodel.

Geen geld aan fossiele brandstoffen


Om de klimaatopwarming te stoppen moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen uitfaseren en overstappen op hernieuwbare energie.


Onze voorstellen:

 1. Via de gemeentemiddelen benutten we onze invloed op dit vlak. We sluiten ons net
  als Berlijn, Kopenhagen, Oslo en Stockholm aan bij de wereldwijde divestmentbeweging. We vragen de bank of vermogensbeheerder om de financiële reserves of pensioenfondsen van onze gemeente en organisaties waarin de gemeente participeert niet langer te investeren in fossiele brandstofbedrijven binnen een termijn van vijf jaar. De bank of vermogensbeheerder kan hiertoe een fossielvrij fonds creëren.
We worden een klimaatneutrale gemeente

De mondiale klimaatcrisis drukt ons met de neus op de feiten: als we niet duurzaam omgaan
met onze energiebronnen en water- en luchtvervuiling niet bestrijden, wordt de schade
enorm. Ook economisch. Bovendien betekent zorg dragen voor het leefmilieu in de buurt
ook een aangename omgeving om te wonen. Door vandaag aandacht te hebben voor groen,
door geluids- of lichthinder te beperken en beter om te gaan met afval, kunnen we ook
morgen nog van onze buurt genieten.

Vooruitgang in economie en in ecologie kunnen niet zonder elkaar. Leefmilieu en natuur
hoeven niet ondergeschikt te zijn aan economische activiteit. Een eenzijdige focus op
economische ontwikkeling legt een hypotheek op onze toekomst. Tegelijk hoeft zorgen voor
het milieu niet te betekenen dat we aan comfort moeten inboeten. Onze welvaart gaat er niet
op vooruit als we de draagkracht van onze aarde systematisch overschrijden, ook al groeit
ons BBP. Ooit betalen we de prijs. Economische vooruitgang zal daarom duurzaam zijn, of
niet zijn.

Onze voorstellen:

 1. We starten een breed participatietraject om onze gemeente klimaatneutraal te maken.
 2. We sensibiliseren scholen om voldoende vegetarische alternatieven aan te bieden om jongeren te doen nadenken over de herkomst van vlees. Want (vaker) vegetarisch eten levert heel wat voordelen op: het is klimaatvriendelijker, gezonder en goedkoper.
 3. We nemen milieucriteria mee bij openbare aanbestedingen.
 4. We bouwen het containerpark om tot een recyclagepark. Zo brengen we kostbare grondstoffen op een zinvolle manier opnieuw in omloop.
 5. We streven een duurzaam evenementenbeleid na door organisatoren te sensibiliseren en door hen normen op te leggen voor afval of watergebruik.
 6. We informeren en sensibiliseren over de gevolgen van sluikstorten of het weggooien van sigarettenpeuken, maar ook om mensen goede ideeën te geven over bijvoorbeeld duurzaam bouwen en verbouwen.
 7. We maken van het beboeten van sluikstorten een prioriteit.
We ontwikkelen een duurzaam mobiliteitsbeleid

Groene mobiliteit

Samen ijvert voor een ambitieuze en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners. We volgen het STO(E)P-principe: eerst stappen, dan trappen (de fiets), dan openbaar vervoer en dan pas de (elektrische) personenwagen. Vooral stappen biedt kansen tot sociale interactie. Met nieuwe, aangename, voetgangersvriendelijke omgevingen creëren we ontmoetingsplaatsen voor mensen. Voor korte verplaatsingen blijft de fiets het duurzaamste vervoermiddel. We bouwen dan ook een beleid uit dat de rol van de fiets herwaardeert.
De omslag naar groene mobiliteit gaat niet van vandaag op morgen. Het vraagt een actieve ondersteuning en langetermijnvisie vanuit het lokale bestuur. Als we de mobiliteit niet sturen en geen komaf maken met ‘koning auto’, dan geldt in het verkeer, meer dan waar ook, de wet van de sterkste en van de stilstand. We aanvaarden we dat niet. Iedereen is ooit een zwakke weggebruiker. Iedereen is er dan ook bij gebaat dat zwakke weggebruikers de openbare ruimte terug krijgen. Iedereen wil snel en veilig geraken waar zij of hij wil zijn. Daarom geven we voorrang aan vervoer dat dat mogelijk maakt.

Onze voorstellen:

 1. We brengen de kwaliteit van de bestaande voetgangersvoorzieningen nauwgezet in kaart (voetpad, voetgangerszones, woonerven en speelstraten) en verbeteren ze.
 2. We maken het woon-werkverkeer duurzamer. Daarbij beginnen we bij de mensen die voor de stad zelf werken, door hen een fietsvergoeding toe te kennen en/of (elektrische) fietsen ter beschikking te stellen. We ondersteunen scholen en bedrijven die een school- of bedrijfsvervoerplan willen opmaken, naar het voorbeeld van de Testkaravaan van de provincie.
 3. In samenspraak met de inwoners krijgen alle verblijfsgebieden waarin ‘leven’ belangrijker is dan ‘verplaatsen’ het statuut van zone 30, woonerf, leefstraat of voetgangerszone.
 4. We breiden de bestaande fietsvoorzieningen uit en investeren verder in het ontplooien van een fietsnetwerk dat samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is. Concreet denken we aan:
  • een schoolstraat die via de overdekte Vleterbeek loopt van het VTI tot aan de Grote Markt
  • een goede fietsverbinding op de oude spoorwegbedding tussen Professor Dewulfstraat en Station.
  • Nieuwe veilige fietspaden naar Vlamertinge, Westouter en De Ouderdom en tussen de dorpen.
 5. Waar de ruimte voor fietspaden ontbreekt, richten we ‘fietsstraten’ in. In een fietsstraat heeft elke fietser voorrang en is het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Auto’s zijn er ‘te gast’. Zo moeten ze achter de fietsers blijven rijden. Dergelijke fietsstraten worden belangrijke verbindingen in het fietsnetwerk.
 6. We doen het nodige zodat fietsers zich ook tijdens de winter comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.
 7. We ontwikkelen een fietsplan met daarin niet alleen aandacht voor harde fietsinfrastructuur maar ook voor zachtere elementen die het comfort vergroten zoals elektronische pompen op verschillende plaatsen, rust-elementen aan verkeerslichten etc.
 8. We zorgen voor voldoende (overdekte) plaatsen om de fiets te parkeren. We denken ook aan bakfietsen. Op plaatsen met veel bebouwing plaatsen we fietskluizen of fietstrommels. Een fietskluis is een afgesloten ruimte of hok waarin je een fiets veilig kunt opbergen. In een fietstrommel passen tot vijf fietsen.
 9. Bij nieuwbouwappartementen verplichten we goed ontsloten en veilige fietsenbergingen.
 10. We voorzien voldoende elektrische laadpalen en groene parkeerplaatsen.
 11. We zetten in op auto- en fietsdelen.
 12. We blijven aandringen bij de Vlaamse overheid voor voldoende openbaar vervoer op het platteland.
 13. We ondersteunen projecten die willen experimenteren met zelfrijdende busjes of auto’s.

Sociale mobiliteit

We zetten specifiek in op het verhogen van de mobiliteit van minder mobiele en kansarme inwoners.

Onze voorstellen:

 1. Het sociaal huis leent fietsen uit aan wie er zelf geen kan kopen.
 2. We organiseren een fiets-o-theek waar men een fiets voor een langere periode kan lenen.
 3. We bestendigen en versterken de vervoerdienst van Nestor voor minder mobiele mensen, zoals personen met een handicap, ouderen en zieken.
 4. We voorzien genoeg en voldoende brede parkeerplaatsen voor personen met een handicap en laten de politie streng toezien op de naleving van de regels met betrekking tot deze parkeerplaatsen.

Veilige mobiliteit


Nog steeds verliezen te veel mensen het leven in het verkeer of raken er ernstig gewond.
Verkeersveiligheid is voor Samen dan ook een grote prioriteit. We streven ernaar om binnen Poperinge het aantal slachtoffers tot nul te herleiden.

Onze voorstellen:

 1. We voeren een ongevallenscan uit op ons gemeentelijk wegennet en pakken punt per punt aan om de verkeersveiligheid te verhogen.
 2. We gaan maximaal voor zone 30 in dorpskernen. We zien strikt toe op de naleving van zone 30.
 3. Flitscampagnes gaan steeds gepaard met sensibiliseringsacties.
 4. We besteden bijzondere aandacht aan samenwerking met de scholen. We zetten acties rond verkeersveiligheid op, voorzien fietscontroles en speciale verkeerslessen. We stimuleren scholen om een ‘voetgangersexamen’ in te richten. Met zo’n examen hebben scholen een middel in handen om te testen of leerlingen uit het vierde jaar erin slagen zonder kleerscheuren de straat over te steken.
 5. We besteden extra aandacht aan veilige voetgangers- en fietsroutes naar school. Met de middelbare scholen organiseren we het fietspoolen. Fietspoolen is met een groepje, onder begeleiding, naar school fietsen.
 6. We organiseren vormingen rond veilig fietsen. Dit kan een cursus kleuterfietsen zijn, een cursus leren fietsen voor volwassenen of een cursus elektrisch fietsen.
 7. We handhaven samen met de bouwsector het veiligheidscharter dat zwaar goederentransport in de buurt van scholen reglementeert.
 8. We creëren voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.
 9. Bij de heraanleg van wegen voorzien we standaard snelheidsremmende elementen.
 10. We vullen mobiliteit ook speels in. Voor jongeren is zich verplaatsen meer dan van punt A naar punt B gaan. Die verplaatsing mag ook leuk zijn en gebeurt het liefst samen met vrienden.
 11. We blijven ijveren bij het Vlaams Gewest om de Ring rond Poperinge volledig te sluiten. Dit zou ons toelaten om bijkomend transit-verkeer weg te halen uit het centrum.
 12. We herwaarderen trage wegen en bouwen netwerken uit van wegen waarop een
  lagere maximumsnelheid geldt.
Dierenwelzijn

We zetten ook lokaal in op het bevorderen van dierenwelzijn. Een samenleving die geen respect toont voor dieren, is een koude samenleving. Door sensibiliseren, informeren en waar nodig sanctioneren zorgen we ervoor dat het dierenwelzijn binnen onze gemeente een belangrijk aandachtspunt is.

Onze voorstellen:

 1. We bouwen de werking van het nieuwe intergemeentelijke dierenasiel uit in nauw overleg met vrijwilligersverenigingen.
 2. We blijven inzetten op sterilisatiecampagnes voor huis- en zwerfkatten.
 3. We geven concrete invulling aan het charter ‘bijvriendelijke-gemeente’.
 4. We voeren een gemeentelijke sensibiliseringscampagne rond dierenwelzijn.
 5. We overleggen regelmatig met de landbouwactoren in onze gemeente.
 6. We stimuleren diervriendelijke landbouw in onze gemeente.
 7. We geven een dierenvriend-label aan lokale handelaars en horecazaken die diervriendelijke initiatieven nemen zoals bv. het plaatsen van waterbakjes buiten.
Lokaal ondernemerschap - toerisme

Een gemeente met een duurzaam economisch weefsel is een gemeente die inzet op lokaal
ondernemerschap.

Een bloeiende en gezellige gemeenschap heeft een ruim aanbod aan plaatselijke winkels,
cafeetjes en eet- of slaapgelegenheden. Daarom stimuleren we een diverse lokale handel
en horeca. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de toeristische sector. Deze is immers een belangrijke motor van economische groei en welvaartscreatie.

We geven ondernemers de kansen om hun werk rendabel te maken. In lokale winkels kan
iedereen snel terecht, ook mensen die minder goed te been zijn. Bovendien creëert een
levendige lokale economie ontmoetingsplaatsen en -momenten. Als alleen de vrije markt
speelt, verdwijnen kleinere handelaars of krijgen ze het heel moeilijk. Diversiteit stimuleren is
de enige manier waarop ze het hoofd kunnen bieden aan megaketens.

Onbekend is onbemind

We geven lokale ondernemers de kansen om hun markt en bekendheid te vergroten.

Onze voorstellen:

 1. We promoten en geven ruimte aan lokale markten. We werken aan een breed en gevarieerd aanbod op deze markten, door een diverse keuze van standhouders.
 2. Een boerenmarkt promoot gezonde, milieuvriendelijke en lokale producten.
 3. We geven onze bewoners bij bepaalde gelegenheden, zoals huwelijken, gouden bruiloften of 100-jarigenvieringen, geschenkbonnen die ze kunnen gebruiken bij lokale winkeliers.
 4. Voor handelszaken voeren we kortparkeren in. Zo kunnen meer klanten even hun wagen kwijt.
 5. We organiseren regelmatig ontmoetingsdagen, waarop geïnteresseerde starters in contact komen met ervaren ondernemers, waarop de schepen van economie nieuwe initiatieven komt toelichten, waarop eventuele problemen op tafel komen. Dergelijke ontmoetingen scheppen een sfeer van vertrouwen tussen ondernemers en ons gemeentebestuur. Dat komt de lokale verankering van bedrijven ten goede.

Een aangename winkelomgeving

Lokaal ondernemen kan rendabel én aangenaam zijn. Bereikbaarheid en een aangename
winkelomgeving zijn van levensbelang.

Onze voorstellen:

 1. We voorzien renovatiepremies voor handelspanden
 2. Een goede bereikbaarheid is van vitaal belang voor lokale ondernemers en horeca. We houden daarmee rekening bij het uittekenen van ons parkeerbeleid. We realiseren bijkomende parkeergelegenheid op de Vroonhofsite en ontsluiten deze via een wandelverbinding met de Ieperstraat.
 3. Wanneer een handelszaak gelegen is in een gebied waar openbare werken aan de gang zijn, doen we extra inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken.
 4. We zorgen voor voldoende groen in de winkelstraten.
 5. We zorgen voor levendige handelsondersteunende activiteiten, met aantrekkelijke animatie.

Een duwtje in de rug

Lokaal ondernemerschap stimuleren is niet alleen een kwestie van talent benutten, het
vraagt een actieve politiek. Als Samen geven we ondernemers een duwtje in de rug, zeker bij
de opstart.

Onze voorstellen:

 1. We ontwikkelen een lokaal ondernemersplan met de nodige hefbomen om lokaal ondernemerschap te stimuleren.
 2. Het ondernemingsloket adviseert ondernemers over een brede waaier van vragen.
 3. We werken samen met een ondernemingscoach die ondernemers begeleidt bij opstart of een optimalisatie van hun zaak. Jonge ondernemers krijgen de kans om met de nodige begeleiding hun businessplan te verfijnen en hun onderneming op te starten.
 4. We voorzien een financiële impuls voor startende ondernemingen.
 5. We evalueren de Win je winkel-campagnes grondig. We plannen eveneens nieuwe campagnes om detailhandelaars aan te trekken.
 6. We ondersteunen de lokale middenstands- en bedrijventerreinorganisaties.
 7. We organiseren een campagne om lokaal winkelen te promoten.
 8. We richten een eengemaakte ondernemingsraad in die het gemeentebestuur adviseert over alle facetten van het lokale economische leven.
 9. We stellen co-working places ter beschikking zodat onze inwoners met de meest geavanceerde voorzieningen bij de hand in een aantrekkelijke en aangename omgeving kunnen werken zonder verplaatsingen te moeten maken naar hun kantoor.

Ambitie op vlak van toerisme

De toeristische sector kende de voorbije tien jaar een forse groei dankzij een intelligente mix van publiek en privaat ondernemerschap. We willen verder op de ingeslagen weg, zodat de sector blijvend kan groeien. Op die manier creëren we niet enkel economische welvaart , maar ook meer welzijn voor alle Poperingenaars. Toeristische jobs zijn bovendien niet delokaliseerbaar, wat ze uitermate duurzaam maakt.

Onze voorstellen:

 1. Het Hopmuseum krijgt een totale make-over en transformeert naar een belevingscentrum voor Hop en Bier.
 2. De kwaliteit van het landschap is onze grootste troef. We investeren dan ook in een permanente kwaliteitsverbetering via gerichte programma’s, bij voorkeur in samenwerking met partnerorganisaties als Westtoer en het Regionaal Landschap.
 3. We blijven investeren in de herdenking van WO1, met een attractief aanbod vaste en tijdelijke tentoonstellingen en evenementen.
 4. We investeren in de verbetering van onze wandel- en fietsnetwerken door het wegwerken van missing-links en het voorzien van kwalitatieve rustpunten en toeristische randinformatie.
 5. We ondersteunen private initiatiefnemers bij de opmaak van subsidiedossiers en voorzien waar nodig de nodige eigen inbreng om te komen tot een fijnmazig en kwalitatief hoogstaand aanbod.
 6. We zetten nauwe samenwerkingsverbanden op met alle private partners om te komen tot nieuwe toeristische producten en arrangementen en om samen een ambitieus sales- en marketingprogramma uit te tekenen.
 7. We besteden aandacht aan de organisatie van verzorgde evenementen zoals het Kunstenfestival in Watou, Lekker Westhoeks, de Hoppe- en Bierfeesten of het Bierfestival. In functie van opportuniteiten organiseren we nieuwe evenementen.
 8. Fiets- en wandelzoektochten zorgen tijdens de zomermaanden voor een continuë stroom bezoekers.
 9. We onderzoeken actief de mogelijkheid om een middelgrote camping naar Poperinge te halen. We voorzien tezelfdertijd in voldoende staanplaatsen voor kampeerwagens.

ruimte om te ondernemen

Poperinge heeft ondanks de relatief recente forse uitbreiding van het bedrijventerrein nog een inhaalbeweging te maken inzake ruimte voor bedrijvigheid. We willen daar de volgende legislatuur op inzetten.

Onze voorstellen:

 1. We bepleiten een gevoelige uitbreiding van Sappenleen bij het provinciebestuur.
 2. We evalueren samen met alle partners de werking van Agreon en onderzoeken hoe we dit kunnen optimaliseren. We denken tevens na of we een deel van het bedrijventerrein moeten voorbehouden voor ondernemingen die actief zijn op het vlak van smart-farming.
 3. We werken het lokaal bedrijventerrein in Proven af.
Gedragen beleid is duurzaam beleid

Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van milieu. Duurzaam beleid vraagt een breed draagvlak zodat het legislaturen kan overstijgen of niet voortdurend het onderwerp van rechtszaken is. Participatie is dan ook een essentieel onderdeel van duurzaam beleid. Samen zoekt actief naar manieren om de burger te betrekken bij besluitvorming en evaluatie.

Onze voorstellen:

 1. We zetten maximaal in op informeren en bevragen.
 2. We investeren in brede burgerbevragingen van bij de start van gemeentelijke projecten.
 3. We zoeken naar diverse manieren van inspraak op maat van specifieke doelgroepen (jongeren, senioren…).
 4. We investeren in wijkcomités en buurtoverleg.
 5. We voorzien een deel van het gemeentebudget voor burgerinitiatieven.
 6. We laten inwoners zelf bepalen wat er met een deel van het gemeentebudget gebeurt.
 7. We geven inwoners inspraak in de prioriteitsbepaling voor hun buurt/wijk/dorp
 8. We ontwikkelen een participatietraject voor, tijdens en na elk groot project van openbare werken.
 9. We starten een burgerkabinet en laten dit professioneel begeleiden.
 10. We investeren representatieve en dynamische adviesraden.
 11. We combineren online en fysieke bevragingen onder inwoners.
 12. We ondersteunen creatieve inspraakprojecten.
Gezonde gemeentefinanciën

Een duurzaam gemeentebeleid heeft ook nood aan gezonde gemeentefinanciering. Met Samen waken we over de centen en combineren we goed huisvaderschap met ruimte voor
investeringen.


Nabij

We voeren een progressief veiligheidsbeleid

Als je als samenleving de veiligheid niet garandeert, dan heerst het recht van de sterkste. Dat zullen we nooit aanvaarden. Het recht van de sterkste is nefast voor de solidariteit tussen mensen en voor het gemeenschapsgevoel. Daarom is het belangrijk om niet alleen de harde criminaliteit aan te pakken, maar ook de zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, overlast en andere toestanden die mensen bang maken. Wij willen een samenleving bouwen op vertrouwen, niet op angst. Wie en wat angst zaait, pakken we zonder pardon aan.

Een breed veiligheidsbeleid

Als Samen staan wij voor een breed veiligheidsbeleid dat steeds op drie sporen werkt: voorkomen, herstellen en sanctioneren. Een progressief veiligheidsbeleid gaat verder dan enkel het beschermen tegen geweld of inbraak, maar kiest resoluut voor een integrale aanpak waarbij alle elementen van onveiligheid worden aangepakt.

Onze voorstellen:

 1. We sensibiliseren en informeren de inwoners over veiligheid in al zijn facetten, gaande van valpreventie, diefstal, CO-vergiftiging, brand- en inbraakveiligheid tot verkeersveiligheid. We slaan de handen in elkaar met lokale partners om kleine en grote maatregelen uit te werken die de bevolking sensibiliseren en effectief ondersteunen.
 2. We ijveren voor een nieuwe brandweerkazerne langs de Ouderdomseweg. Hier moet ook plaats zijn voor de ambulancediensten en het Rode Kruis.
 3. We zetten ons in voor het behoud van de ambulancepost in Roesbrugge.
 4. Heel wat plaatsen waarop mensen zich ’s nachts onveilig voelen, zijn niet goed verlicht. Daarom maken we er een prioriteit van om goede verlichting te voorzien, zeker op plaatsen die mensen als onveilig ervaren.
 5. We gaan geweld, pesterijen en overlast aan de schoolpoort tegen. Bij de start en het einde van de schooldag houdt de politie of de stadswacht een oogje in het zeil. Een veilige gemeenschap maak je samen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de veiligheid in de gemeente en in de buurt.
 6. Bewakingscamera’s zetten we doordacht in, op plaatsen met een reëel veiligheidsrisico. We willen niet evolueren naar een samenleving met een camera op elke hoek van de straat, maar bewakingscamera’s zijn wel een belangrijk middel in de strijd tegen criminaliteit, zoals fysiek of seksueel geweld, ramkraken of andere inbraken. En in de strijd tegen overlast.
 7. Als lokaal bestuur verlenen we onze medewerking aan studiedagen, ontmoetingen en professionele vorming over intrafamiliaal geweld. We nemen intrafamiliaal geweld op als thema in het overleg over opvoedingsondersteuning. Als lokaal bestuur werken we intensief samen met de politie(-zone) en de hulpverlening om de problematiek van intrafamiliaal geweld in onze gemeente aan te pakken. We sluiten daarover een samenwerkingsprotocol af met alle betrokkenen.
 8. De strijd tegen vandalisme, wildplassen en ander sociaal onaanvaardbaar gedrag blijft prioritair voor Samen, met gepaste gemeentelijke administratieve sancties.
 9. We organiseren buurtbemiddeling. Buurtconflicten hebben een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit in een buurt. De meerderheid van deze conflicten zijn te wijten aan gebrekkige communicatie tussen buurtbewoners. Bij buurtbemiddeling leren conflicterende partijen met elkaar communiceren en samen op zoek gaan naar een duurzame oplossing voor hun problemen.
 10. Wanneer we een grootschalige activiteit met een veiligheidsrisico organiseren, stellen we bijzondere nood- en interventieplannen op. De ervaring die we hierbij opbouwen, kunnen we doorgeven aan onze diverse verenigingen.

Nabijheidspolitie

De politie heeft nog vijf andere taken dan ordehandhaving en misdaadbestrijding: onthaal van mensen, wijkwerking, slachtofferhulp, recherche en verkeer. Door alle aandacht toe te spitsen op ordehandhaving en misdaadbestrijding wordt de politie als een atleet die alleen een enorm gespierde rechterarm heeft en voor de rest een mager en ongetraind lichaam achter zich aan sleept. De politie moet beter uitgebalanceerd zijn.

Ongeruste mensen of mensen die iets willen aangeven, moeten door de politie goed onthaald worden. Zodat die mensen ook geneigd zijn om informatie te delen of aangifte te doen. Als zij slachtoffer waren van een misdrijf, moeten zij goed bijgestaan worden. Deze essentiële politiefuncties lijden onder het huidige beleid.

De politiemannen en -vrouwen moet bovendien aanwezig zijn in de wijken en zij moeten de mensen die daar wonen kennen. En omgekeerd. Wijkagenten moeten weten wat er in hun buurt aan de hand is. Als er iemand radicaliseert, als er vreemde activiteiten plaatsvinden in een huis, als er problemen zijn rond huiselijk geweld dan moet de wijkagent daar als eerste van op de hoogte zijn. Buurtgerichte politie verbindt de mensen in een wijk en verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Onze voorstellen:

 1. We zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid van politie in de wijken en buurten.
 2. Politiemensen moeten makkelijk aanspreekbaar zijn, ook in minder acute situaties. Dat kan door zitdagen, buurtgesprekken of individuele contacten met de wijkagent, of met een duidelijke contactlijn per telefoon of internet.
 3. We brengen burgers en politie samen, bijvoorbeeld tijdens politiecafés. Mensen komen in een informele sfeer samen, om in kleine groepjes van gedachten te wisselen met de politie. Ze schrijven de resultaten van hun gesprek op, structureren hun ideeën en maken duidelijke afspraken.
 4. We vergemakkelijken het contact tussen burger en politie via de moderne
  We zorgen ervoor dat onveilige of verdachte situaties makkelijk via telefoon of e-mail aan de politie gemeld kunnen worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de politie de mogelijkheden heeft om gevolg te geven aan deze meldingen.
 5. De wijkagent is regelmatig aanwezig in het buurthuis en in de op te richten buurtsalons.

 

De politie als partner van een buurt

Alleen als de politie nauw en op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt met al onze partners van sociaal beleid kan zij beschikken over de informatie die nodig is om aan proactieve recherche te doen.

Onze voorstellen:

 1. We organiseren een netwerk van veiligheidsambassadeurs. Deze ambassadeurs zetten zich in voor de veiligheid van hun buurt. Ze zijn extra alert voor verdachte situaties, melden problemen, geven veiligheidstips aan de buurtbewoners, nemen initiatieven om de buurt veiliger te maken en denken mee met gemeente en politie.
 2. We zetten in op de preventieve werking van gemeenschapswachten.
 3. We bouwen een buurtnetwerk met politie, welzijnswerkers, opvoeders, leerkrachten etc.
We brengen het bestuur bij de mensen

Lokaal bestuur moet dicht bij haar inwoners staan. We gaan voor een lokaal bestuur dat
nabij is voor iedereen.

Altijd bereikbaar

Onze voorstellen:

 1. We zetten maximaal in op digitalisering van de gemeentediensten.
 2. We bouwen een performante gemeentelijke website die aan het AnySurferlabel (toegankelijk voor blinden, slechtzienden, personen met een handicap) voldoet.
 3. We bouwen een e-loket uit voor alle aanvragen of administratieve vragen.
 4. We zetten in op een brede waaier aan informatiekanalen: print, sociale media....
 5. We gebruiken sociale media als twitter en facebook om vragen van burgers te beantwoorden.
 6. We voorzien minstens één avondmoment in het gemeentehuis/administratief centrum zodat wie overdag werkt geen vrijaf hoeft te nemen voor een administratief probleem.
 7. We zorgen er via inzet van vrijwilligers of taxicheques voor dat iedereen makkelijk het administratief centrum kan bereiken.
 8. Er komt één telefoonnummer voor alle vragen aan de gemeente.

Altijd klantvriendelijk

Onze voorstellen:

 1. Minstens halfjaarlijks organiseren we een kennismakingsmoment voor nieuwe inwoners. Ze kunnen er kennismaken met de dienstverlening van hun gemeente, hun bestuurders en elkaar.
 2. We staan garant voor een klantvriendelijke afhandeling van elke vraag binnen de gemeentediensten.
 3. We werken klantgericht d.w.z. we redeneren niet vanuit archaïsche structuren of procedures maar organiseren onze klantenwerking op basis van de noden van de burger.
 4. We voeren een grondige administratieve vereenvoudiging door op alle gemeentelijke procedures.
We zorgen voor kinderopvang in de buurt

Kinderopvang is een belangrijke hefboom voor gelijke kansen. Met Samen zetten wij dan ook
zwaar in op betaalbare en kwalitatieve kinderopvang voor elk kind.
De verdeling van de tijd tussen werk en gezin is voor steeds meer mensen een probleem en verdient een oplossing. Daarom maken we werken makkelijker combineerbaar met een gezin. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang, waarvan de prijs afhangt van het inkomen.
Als lokaal bestuur kunnen we een absolute meerwaarde betekenen voor werkende ouders door voldoende kwalitatieve kinderopvangplaatsen aan te bieden. Elke ouder verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kinderen hebben het recht om in comfortabele, stimulerende omstandigheden op te groeien. We beschouwen kinderopvang dan ook als een basistaak van de lokale overheid en voorzien hiervoor de nodige financiële middelen - ook als er onvoldoende Vlaamse subsidies voorhanden zijn.

Voldoende capaciteit

Onze voorstellen:

 1. We bouwen een nieuw Huis van het Kind op de Vroonhofsite. In dit duurzaam gebouw voorzien we voldoende capaciteit.
 2. We streven naar een gegarandeerde plek voor elk kind in onze gemeente vanaf de leeftijd van 1 jaar.
 3. We brengen het aanbod transparant in kaart en verspreiden deze informatie zowel online (via een kinderopvangzoeker) als via informatiebrochure
 4. In het Huis van het Kind voorzien wij begeleiding voor aanstaande ouders in hun zoektocht naar passende kinderopvang.
 5. We coördineren een toegankelijk en flexibel aanbod, moedigen bestaande initiatieven aan en vullen leemtes op.
 6. We maken een prioriteit van voldoende opvangplaatsen voor baby’s en peuters.
 7. We maken een prioriteit van voldoende buitenschoolse opvangplaatsen.
 8. Ook jonge tieners moeten in vakantieperiodes ergens terecht kunnen.
 9. We stemmen kinderopvang en vrijetijdswerking voor kinderen - gemeentelijke én private initiatieven - op elkaar af.
 10. Ouders moeten terecht kunnen bij één loket dat alle informatie over het opvangaanbod, de vrije plaatsen en de prijzen verzamelt en een overstap tussen diverse initiatieven makkelijker maakt.

Betaalbare opvang

Onze voorstellen:

 1. We ondersteunen private initiatieven die kinderopvang of speelpleinwerking aanbieden. Dat kan met een premie of op andere manieren. Bijvoorbeeld door opvanginitiatieven voor baby’s en kleuters materiaal aan te bieden, zoals jaarlijks een budget voor spelmateriaal. Of door hen te ondersteunen bij de screening van brandveiligheid en het behalen van de nodige attesten.
 2. We steunen gezinnen die het nodig hebben bij een geboorte of adoptie, of mensen die mantelzorg verlenen aan zieke mensen en kinderen in hun buurt. Omdat er zeer diverse noden zijn, gaat het noodgedwongen om beperkte bedragen. Net daarom maken we dat deze premies het eerst terechtkomen bij wie die echt niet kan missen.

Betere kwaliteit van kinderopvang

Onze voorstellen:

 1. We bevorderen de kwaliteit van buitenschoolse opvanginitiatieven. Daarvoor gaan we samenwerken met lokale sport- of cultuurverenigingen.
 2. Elke kinderopvang moet toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap, ook in de vakantie.
 3. We verhogen het aantal opvangplaatsen voor zieke kinderen.
 4. We informeren gezinnen over lokale initiatieven die opvoedingsondersteuning, onderwijs-begeleiding of vrijetijdsaanbod bieden. Daarbij hebben we aandacht voor de diverse noden en samenstelling van gezinnen.
We bieden een breed cultuuraanbod om de hoek

Een gemeente met een bruisend cultuurleven  is een levende en bruisende gemeente. Cultuur verenigt, stelt in vraag, daagt uit, voegt dynamiek toe aan de samenleving en brengt samen. We zetten met Samen in op een uitnodigend cultuurbeleid dat zowel laagdrempelig en inclusief is, als uitdagend en vernieuwend durft zijn. Met Samen maken we een divers cultureel aanbod mogelijk. Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen. We brengen populaire cultuur voor elke smaak en zogenaamde ‘hogere’ cultuur voor elke portemonnee.

CULTUUR ALS INSPIRATIE

 1. Leegstaande panden kunnen ingezet worden als tijdelijke pop-up ateliers voor kunstenaars (ateliers, creatieve werkplaatsen)
 2. Etalages van potentiële winkelruimten kunnen expositieplaatsen worden voor lokale kunstenaars of academie-studenten.
 3. Kunst moet je tonen. We combineren cultuur met de invulling van plekken die daarom vragen. We brengen op blinde muren grafische elementen (zoals tekeningen), poëzie of graffiti aan. We investeren in aankoop van lokaal artistiek werk voor publieke ruimtes en doen beroep op lokale kunstenaars bij de uitwerking van creatieve projecten.

Laagdrempelige cultuur, cultuur als bindmiddel voor ontmoeting

 1. We ondersteunen de tijdelijke inrichting van straten voor buurtfeesten. We stimuleren wijk- en buurtfeesten. Organisatoren kunnen rekenen op ondersteuning door het gemeentebestuur.
 2. We besteden ook aandacht aan het wegwerken van culturele en sociale drempels voor cultuurparticipatie. We werken daarvoor samen met organisaties die lokaal de belangen van mensen in armoede behartigen. We voeren gerichte acties om financieel zwakkere doelgroepen, zoals senioren, mensen in armoede, studenten, scholieren en kleuters, in contact te brengen met cultuur.
 3. We programmeren een gevarieerd aanbod binnen het cultuurcentrum maar zoeken ook naar alternatieve / kleinschalige plaatsen om het eigen geprogrammeerd cultuuraanbod doorheen de gemeente te verspreiden en dichter bij de inwoners te brengen...
 4. Cultuurevenementen in openlucht verbreden het aanbod en creëren ontmoetingsmomenten. Naast het zomers aanbod van parkconcerten onderzoeken we uitbreiding met openluchtcinema en
 5. We besteden extra aandacht aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en digitaal. In deze digitale tijden heeft de 40 procent van de bevolking zonder internetabonnement extra nood aan een publiek informatie- en ontspanningsaanbod, in boekvorm, op cd, dvd, cd-rom, enzovoort. Ook goedkoop media uitlenen via het internet (bijvoorbeeld muziek) is een laagdrempelige vorm van publieke informatie en ontspanning.
 6. We onderzoeken hoe we de uitleenposten kunnen integreren in het concept van de Buurtsalons.

Ondersteunen en brengen van cultuur

 1. We stimuleren het lokaal verenigingsleven tot zeer diverse activiteiten met een gemengd doelpubliek, door middel van organisatorische ondersteuning of financiële steun.
 2. We stimuleren het lokale verenigingsleven tot brede rekrutering buiten de eigen vaste cirkel door middel van financiële steun of het aanbieden van de gemeentelijke informatiekanalen.
 3. We sturen de Uit-kalender bij zodat hij op een voldoende wijze het lokale verenigingsleven ondersteunt.
 4. Als gemeente ondersteunen we bottom-up initiatieven die diverse doelgroepen willen samenbrengen.
 5. We programmeren een cultureel aanbod dat verschillende doelgroepen aanspreekt.
 6. Betaalbaarheid en toegankelijkheid van alle eigen initiatieven is een uitgangspunt. Bij ondersteuning van lokale initiatieven begeleiden we die initiatieven tot toegankelijkheid. We zetten hiervoor actief in op de Uit-pas.
 7. We zetten blijvend actief in op een stedelijke academie met een centrumlocatie maar bouwen ook verder aan de satelliet vestigingen in de deelgemeenten. We stimuleren de instroom en faciliteren extra in de diverse dorpen met infrastructuur en faciliteiten.

Cultuur met ambitie/Grote projecten

 1. We zetten volop onze schouders onder de realisatie van een site voor academie en cultuurbeleving in het centrum. Multifunctionaliteit en bereikbaarheid staan voorop. We willen een duurzame locatie en verkiezen passiefbouw. We gaan bij de realisatie niet enkel kijken naar de gebouwen maar ook de omgeving betrekken en bekijken dus ook de ontsluiting, veilige parkeeromgeving, overdekte fietsparkeerplaatsen en inbedding in aangename groenomgeving
 2. We voeren blijvend de dialoog over de herbestemming van meerdere kerken. Vanuit deze dialoog zoeken we naar een manier waarbij dit erfgoed een maatschappelijk relevante rol kan blijven spelen. We steunen het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de OLV-kerk tot een zaal voor podiumkunsten, zonder hierbij evenwel opgesloten te willen raken in een tunnelvisie. Daarom sluiten we andere pistes niet uit, mocht blijken dat tijdens het haalbaarheidsonderzoek een aantal ‘verborgen gebreken’ moeilijk oplosbaar lijken.
 3. Bij investeringen in grote culturele initiatieven/manifestaties wordt gestuurd naar een return voor lokale economie, en betrokkenheid van diverse actoren binnen de gemeentes (zoals jeugdwerking, academie, horeca en andere ondernemers, middenveld organisaties etc).
 4. We stimuleren lokaal creatief talent door de organisatie van culturele activiteiten met eigen inwoners. We voorzien in het cultureel centrum een vast slot voor optredens van lokale artiesten, verenigingen, bands.
 5. We gebruiken de interesse van jongeren in Urban Music om hen te laten proeven van andere activiteiten
 6. We laten mensen zelf het heft in handen nemen bij de organisatie van culturele activiteiten met volle ondersteuning vanuit de gemeente.
We gaan voor sport op wandel- en fietsafstand

Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond. Het helpt mensen ook mentaal fit en zelfs
gelukkig te blijven. Bovendien brengt samen sporten, of sport beleven, mensen bij elkaar.
Dat bevordert dan weer het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben. We kiezen radicaal
voor een zeer breed en zeer nabij aanbod zodat afstand geen drempel meer vormt. Kwalitatieve sportfaciliteiten in de buurt aanbieden is dan ook cruciaal.

Lokale sportinfrastructuur

We bouwen aan degelijke sportinfrastructuur, voor zoveel mogelijk doeleinden en mensen,
in elke buurt.


Onze voorstellen:

 1. We breiden de stedelijke sportzone uit met een terrein voor baseball en 2 extra voetbalvelden.
 2. In Proven investeren we in een extra oefenveld en voorzien we de nodige ruimte en infrastructuur om de hondenschool uit Krombeke te herhuisvesten.
 3. Samen met de Poperingse scholen investeren we in gedeelde sportinfrastructuur om het aanbod aan kwalitatieve sporthallen te optimaliseren.
 4. We zoeken samen met de Poperingse Tennisclub een oplossing voor het tekort aan indoor tennisterreinen.
 5. Elke buurt verdient een multifunctioneel sportveld.
 6. Ook personen met een handicap vinden vaak moeilijk aansluiting bij het bestaande sportaanbod. We spelen hier in de komende jaren meer op in, door goed toegankelijke sportinfrastructuur.
 7. We voorzien voldoende middelen voor onderhoud van sportfaciliteiten.
 8. We hebben ook aandacht voor ‘kleinere’ sporten.

Bevorderen sportbeleving

We bevorderen sportbeleving in de meest brede zin van het woord.

Onze voorstellen:

 1. Jong geleerd is oud gedaan. We blijven inzetten op campagnes om kinderen en jongeren
  op een laagdrempelige manier aan lichaamsbeweging te laten doen.
 2. We zetten sportclubs aan om met scholen samen te werken, in het kader van brede
 3. We investeren in laagdrempelige cursussen voor senioren als tai chi, yoga, line dance of ‘start to run’. Senioren hebben een grote vraag naar sport- en recreatieve activiteiten. Toch zijn er weinig sportclubs die hier specifiek op kunnen of willen inspelen, waardoor de drempel om naar een sportclub te stappen voor senioren vaak hoog is. Ouderen moeten ook overdag kunnen sporten.
 4. Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 60 jaar, verdienen extra ondersteuning. Begeleiders zoeken de doelgroep zelf op, bijvoorbeeld in seniorenclubhuizen en woonzorgcentra, voor sportinitiatie en toeleiding naar een sportclub.
 5. Via de Uit-pas krijgen we mensen die het financieel moeilijker hebben toch aan het sporten, dankzij korting op een abonnement.
 6. We stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap.
 7. We bouwen een voldoende groot en divers aanbod uit aan één- en meerdaagse kampen tijdens schoolvakanties.
 8. We bieden een ‘tienduizendstappenplan’ en een betaalbare stappenteller aan.

Proeven van lokale sportaanbod

Al te vaak kennen inwoners de brede waaier aan mogelijkheden voor sport binnen de eigen
gemeente niet. We zetten mensen aan om te proeven van sport.

Onze voorstellen:

 1. We organiseren een sport-initiatiedag en we nemen deel aan sportpromotionele activiteiten van Sport Vlaanderen.
 2. Aan sportevenementen die hier plaatsvinden, koppelen we lokale acties: ‘sportsatellietevenementen’. Topsport(ers) dienen als voorbeeld om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen, bij voorkeur jonge mensen.
 3. We werken aan een systeem van jongerensportbegeleiding. Studenten lichamelijke opvoeding, trainers van clubs én topsporters zoeken jongeren op in hun eigen buurt en organiseren daar sportinitiatie en -wedstrijden. Ze leiden de jongeren naar een geschikte club.
 4. We ontwikkelen het sportshoppen: voor slechts enkele euro’s per les kunnen onze inwoners met een tienbeurtenkaart proeven van een waaier van sporten. De sportclubs krijgen potentiële nieuwe klanten in ruil.
 5. We organiseren een dag of week van de sportclub. In ruil voor gratis reclame bieden de sportclubs kortingen aan voor mensen die voor het eerst bij hen komen sporten.
 6. Met massa-evenementen als een ‘massa-aerobic’ of ‘marktsportdag’ maken we specifieke sporten zichtbaar.
 7. Het gemeente- en OCMW-bestuur geeft het goede voorbeeld, met een sportnamiddag voor het personeel.

Samen werken aan een sportbeleid

We bouwen samen met het verenigingsleven een lokaal sportbeleid uit.

Onze voorstellen:

 1. We steunen en werken samen met de sportsector.
 2. We doen een ronde van alle sportclubs, met een vragenlijst als leidraad.
 3. Halfweg de legislatuur houden we een evaluatieronde.
 4. We investeren in een efficiënt werkende sportraad.
We bouwen de gemeente uit tot een warme werkgever

De overheid geeft best het goede voorbeeld door de hele bevolking te weerspiegelen in haar
personeelsbestand en elk talent kansen geven. Wat ook je thuissituatie of achtergrond is, je moet ergens aan de slag kunnen. Daarom voeren we een gelijkekansenbeleid bij de aanwerving van personeel bij het gemeentebestuur en zetten we in op een gezinsvriendelijke organisatie. We organiseren het personeelsbeleid op een professionele manier die past bij een moderne werkgever.

Onze voorstellen:

 1. We maken verder werk van een modern personeelsmanagement. Dat moet leiden tot een slank, maar slagkrachtig personeelsbestand, gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben.
 2. We voeren een open aanwervingsbeleid, waarbij we kandidaten op basis van hun persoonlijke vaardigheden beoordelen. We zorgen dat advertenties bij nieuwe aanwervingen ook aantrekkelijk zijn voor vrouwen en dat mannen en vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in jury’s en examencommissies.
 3. Er moet een gezond evenwicht bestaan van mannelijke en vrouwelijke leden in de gemeentelijke adviesorganen. We hanteren een maximum van 60 procent personen van hetzelfde geslacht. We streven ook naar voldoende aanwezigheid van personen met een handicap en andere minderheidsgroepen in deze adviesorganen.
 4. We voeren een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Zo plannen we vergaderingen vooral op gezinsvriendelijke tijdstippen, en kan je ook in leidinggevende functies deeltijds werken.
 5. We motiveren vrouwelijke ambtenaren extra om promotiekansen te grijpen.
 6. We werven een vast aantal werknemers met een handicap aan. Daarmee stellen we een voorbeeld: ook mensen met een handicap verdienen gelijke kansen op werk.
 7. We stimuleren flexibele vormen van werken, zoals tele- en thuiswerken.
 8. We bestrijden elke vorm van discriminatie krachtdadig. We maken het mogelijk dat klachten gemeld worden en volgen ze op. We maken duidelijke werkafspraken met een discriminatiemeldpunt.
 9. Pesten op het werk pakken we hard aan, met bijzondere aandacht voor preventieve sensibiliseringsacties.

 

We brengen de wereld dichterbij

Ontwikkelingssamenwerking kan maar echt bloeien wanneer we hier ook op lokaal niveau werk van maken. Dat is één van de kerntaken van onze stad of gemeente. Burgers samenbrengen om te werken rond een meer rechtvaardige wereld gaat trouwens het snelst op het lokale niveau en krijgt zo snel een concreet gezicht. Verschillende van ‘onze’ gemeenten vervullen nu al een voorbeeldfunctie en worden daarvoor gelauwerd.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De zeventien VN-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals -
SDG’s) zullen tot 2030 de internationale agenda uitmaken. Onze gemeenten zullen hieraan
door ‘lokale’ internationale samenwerking hun steentje bijdragen. Wij zijn de voortrekkers
van duurzame ontwikkeling voor iedereen en voeren de inspanningen lokaal op. Werk maken van een rechtvaardige, duurzame toekomst vόόr iedereen, is een opdracht ván iedereen.

Onze voorstellen:

 1. We zoeken actief de samenwerking met geëngageerde inwoners in onze gemeenten en met onze inwoners die ervaring hebben met projecten in het Zuiden. We werken samen aan internationale solidariteit op lokaal niveau en brengen de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) naar onze gemeente. De SDG’s vormen een uitstekend kader om gericht samen te werken.
 2. In overleg met geëngageerde inwoners van de gemeente, 11.11.11 en Oxfam wordt er gekeken naar het opzetten van betekenisvolle partnerschappen met lokale organisaties in het Zuiden in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen.
 3. Overeenkomstig de mondiale norm maken we ook op lokaal niveau 0,7% van de middelen vrij voor ontwikkelingssamenwerking. Indien dit niet meteen haalbaar is, wordt er werk gemaakt van een kwalitatief groeipad. We geven hierdoor een duidelijk signaal dat we ons werkelijk engageren voor Noord-Zuidsolidariteit.
 4. Het is essentieel dat er een schepen bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking en dat er een ambtenaar of een gemeentelijke dienst is voor Noord-Zuidverhoudingen.

Fair Trade Hoofdstad

We worden allemaal een Fair Trade hoofdstad. Het is essentieel om ook lokaal duurzame spelregels op het gebied van handel te hanteren zodat ze de kloof tussen arm en rijk verkleinen en het milieu sparen. Steeds meer burgers kiezen overigens bewust en op regelmatige basis voor biologische, lokale en fairtrade producten.

Onze voorstellen:

 1. We voeren een eerlijk en duurzaam aankoop- en aanbestedingsbeleid. We gebruiken als lokaal bestuur dus duurzaam gewonnen producten uit de eerlijke handel en kledij met een sociaal label voor ons personeel. Zo werken we mee aan een waardige toekomst voor kleine boeren in het Zuiden en duurzame producenten in het Noorden.
 2. We stimuleren maximaal Fair Trade productie en consumptie.